„Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Право“, „Психология“, „Медицинска сестра“ сред най-предпочитаните специалности в ЮЗУ

Югозападният университет „Неофит Рилски“ обяви първото класиране на приетите студенти за учебната 2020/2021 г.

Сред най-предпочитаните специалности, които са посочили кандидат-студентите, са „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Право“, „Психология“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Английска филология“, „Треньор по вид спорт“, „Физическо възпитание и спорт“. Наблюдава се повишен интерес и към специалностите от професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по…“, за които студентите ще бъдат освободени от такси за целия срок на обучение.

Всички приети на първо класиране студенти следва да се запишат в срок от днес – 8 юли до 15 юли 2020 г., като представят диплома за завършено средно образование (оригинал) и квитанция за платена семестриална такса.  Документи се приемат в Учебен корпус № 1 на университета (Кандидатстудентски център – стая 102 А, ул. „Иван Михайлов” №66). Работното време на комисиите за записване в делничните дни е от 08.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа, а в почивните от 09.00 до 15.00 часа.

Записалите се след първо класиране студенти автоматично участват в следващите класирания. В случаите, когато студентът е приет на второ или следващо желание и е удовлетворен от специалността, по която е приет, следва да подаде декларация, че не желае да участва в следващи класирания. Неприетите кандидат-студенти автоматично участват в следващи класирания без подаване на допълнителни заявления.

Приетите кандидат-студенти, които не са спазили определените срокове за регистриране пред Техническата комисия, губят правото да се обучават.  Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране.

Второто класиране в Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще бъде обявено на 16 юли 2020 г./струма/

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене