Покана за участие в пазарни консултации за обществена поръчка, пусна администрацията в Хаджидимово

Покана за участие в пазарни консултации съгласно чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и осъществяване на авторски надзор на обект „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в град Хаджидимово, община Хаджидимово“ подобект – улица „Пейо Яворов“ от О.Т. 309 до О.Т. 314“ усна община Хаджидимово. Срока за участие в пазарните консултации е  02.06.2020г.

Обществената поръчка касае цялостна подмяна на настилката, цялостна подмяна на уличните бордюри и тротоарна настилка, както и понижаване на тротоарите и бордюрите в зоната на кръстовищата с оглед да се осигури достъпна среда за движение на хора с увреждания, съгласно Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Коригиране нивото на съществуващите ревизионни и дъждоприемни шахти и спирателни кранове, монтаж на нови бордюри двустранно; изграждане на нови тротоари също двустранно.

Общият срок за изготвянето на техническия проект следва да бъде не по-малък от 15 (петнадесет) календарни дни и не по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Срокът за упражняване на авторски надзор е през цялото време на изпълнението  на строителството до въвеждането на обекта в експлоатация.

Авторският надзор следва да се осъществява съгласно разпоредбите на ЗУТ и другите относими нормативни актове.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене