Общински съвет – Банско прие решение за участие в процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа

IMG_1630

На свое редовно заседание общинските съветници дадоха съгласието си за участие на общината в процедурата по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Решението бе прието във връзка с получена покана от Министерството на регионалното развитие за участие на общината в процедурата. С това свое решение съветниците приемат 12–те принципа за добро демократично управление на Съвета на Европа, най –важните от които са – върховенство на закона; компетентност и капацитет; иновации и отвореност за промени. ОбС възложи на кмета на Банско да подготви и подаде необходимата документация за кандидатстване.

Бе приет отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за шестте месеца на тази година. Общия брой на проведените заседания е шест, на които са приети 123 решения. Разгледаните жалби, искания и петиции на гражданите са 327, заседанията на комисиите към ОбС са 36 на брой.

Приет бе и отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за полугодието от Общинска администрация. От общо 92 решения са изпълнени 63, в процес на изпълнение са 27, неизпълнени са 2, заради предстоящи консултации по юридически въпроси.

Във връзка със строежа на социални жилища бе прието решение за определяне на индивидуални устройствени показатели, важно условие за стартирането на проекта.

Алпийският клуб на ветераните получи финансова подкрепа за експедиция до връх Монблан в Алпите.

На заседанието бяха приети всички 19 точки от дневния ред.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене