Хороскоп за 10 април! Напрегнат ден за три зодии

ОВЕН

Мно­зи­на днес до­ла­вят ин­ту­и­тив­но края на един не осо­бе­но бла­гоп­ри­я­тен пе­ри­од, през кой­то са би­ли страш­но об­ре­ме­не­ни от слу­жеб­ни за­дъл­же­ния. Пред вас се от­к­ри­ват но­ви въз­мож­нос­ти, пред­с­то­ят про­ме­ни как­то от до­маш­но, та­ка и от фи­нан­со­во ес­тес­т­во. Слу­жеб­ни­ят ден ще пре­ми­не без “сът­ре­се­ния”. Ус­пеш­но ще за­вър­ши­те за­дъл­же­ни­я­та си.

ТЕЛЕЦ

За­поч­ва­те мощ­но петък и то­ва е доб­ро на­ча­ло за лич­ни и де­ло­ви ус­пе­хи. Кон­цен­т­ри­рай­те вни­ма­ни­е­то си вър­ху пред­с­то­я­щи проб­ле­ми, с ко­и­то тряб­ва да се ан­га­жи­ра­те, и още се­га дейс­т­вай­те нас­той­чи­во. Меж­ду при­я­те­ли­те ви има та­ки­ва, ко­и­то ви “шпи­о­ни­рат”, пре­у­с­та­но­ве­те връз­ки­те си с тях. Доста ядове възникват вкъщи.

БЛИЗНАЦИ

В петък мно­зи­на от Близ­на­ци ще осъз­на­ят кол­ко са са­мот­ни и как­ви праз­но­ти ви пред­с­тои да за­пъл­ни­те. Не­о­б­хо­ди­мо е да про­ме­ни­те се­бе си и до­кол­ко­то е въз­мож­но, всич­ко око­ло вас. Тръг­ва­те по нов път и пос­те­пен­но ще пос­тиг­не­те пъл­но въз­с­та­но­вя­ва­не на сво­е­то ду­шев­но, фи­зи­чес­ко и со­ци­а­л­но със­то­я­ние.

РАК

В из­вес­тен сми­съл петък мо­же да се на­ре­че ден за “оза­ре­ние” за Ра­ци­те. Ще си да­де­те смет­ка, че на­чи­нът ви на жи­вот е ве­ге­та­ти­вен. И то­ва е най-глав­но­то се­га, за­що­то не­ми­ну­е­мо ще ви до­ве­де до кар­ди­нал­на жи­тейс­ка про­мя­на. Ще се срещ­не­те с чо­век, кой­то ще под­к­ре­пи стре­ме­жи­те ви. Проявете търпение и решителност.

ЛЪВ

Петък фик­си­ра без­с­пор­но всич­ки­те до­се­гаш­ни ус­пе­хи и се явя­ва га­ран­ция за но­ви. При вас нас­тъп­ва нов пе­ри­од, ха­рак­те­рис­ти­ка­та на кой­то е мно­го по-ус­пеш­на от оно­ва, ко­е­то ве­че е на­ли­це. Са­ми ще за­во­ю­ва­те нап­ре­дък и не­го­ви­те реф­лек­си ще на­ме­рят из­раз в ра­бо­та­та и фи­нан­си­те ви. Ра­бо­те­щи­те в съд­ру­жие тряб­ва да бъ­дат по-сдър­жа­ни.

ДЕВА

Днес Де­ви­те ще по­лу­чат пред­ло­же­ние за но­ва ра­бо­та, въз­пол­з­вай­те се от чуж­да под­к­ре­па, ина­че ще тряб­ва да се спра­вя­те са­ми. На­ли­це е не­о­б­хо­ди­мост от про­мя­на на ня­кои от кон­так­ти­те ви, ко­и­то най-чес­то иг­ра­ят за­дър­жа­ща ро­ля. Тряб­ва да се под­гот­ви­те за един по-дъ­лъг пе­ри­од за по­ве­че са­мос­то­я­тел­ност в ра­бо­та­та си.

ВЕЗНИ

За­бе­ляз­ва се ус­пеш­ни­ят опит на ед­на част от вас за пос­ти­га­не на ба­ланс на вът­реш­но и вън­ш­но ни­во. Ня­кои от Вез­ни ще де­мон­с­т­ри­рат ста­бил­ност, спо­койс­т­вие и прин­цип­ност, но вът­реш­но­то без­по­койс­т­во ня­ма да ги на­пус­не през це­лия ден. Ще тряб­ва да се пре­бо­ри­те с нуж­на­та нас­той­чи­вост за ус­пеш­но спра­вя­не със слу­жеб­ни­те си за­дъл­же­ния.

СКОРПИОН

Още днес мно­го не­и­з­вес­т­ни въп­ро­си, ко­и­то дос­та ви при­тес­ня­ват на­пос­ле­дък и са ви ка­ра­ли да пре­мис­ля­те ак­цен­та за бъ­де­що­то си раз­ви­тие, ще от­пад­нат. Пред­с­то­я­що­то ви дви­же­ние нап­ред е не­и­з­беж­но и в най-ско­ро вре­ме са­ми­те вие ще бъ­де­те про­ме­не­ни в ра­бо­та­та ви и във фи­нан­си­те. Из­бяг­вай­те да се ин­те­ре­су­ва­те от чуж­ди де­ла.

СТРЕЛЕЦ

По­ве­че­то от Стре­лец ще за­поч­нат сед­ми­ца­та вя­ло и с по­ни­же­но нас­т­ро­е­ние. Но от дру­га стра­на, то­ва със­то­я­ние е си­гур­ност за нав­ли­за­не­то ви в но­ви ус­ло­вия на рас­теж. По­ло­жи­те­лен е про­фе­си­о­нал­ни­ят ви ден и мно­зи­на ще пос­тиг­нат ус­пех, кой­то е трам­п­лин за но­ви спо­лу­ки. В лю­бов­ния жи­вот на ня­кои се очак­ва об­рат.

КОЗИРОГ

Мно­го вни­ма­тел­ни са Ко­зи­ро­зи­те днес във всич­ко, с ко­е­то ще се ан­га­жи­рат, ка­то ед­нов­ре­мен­но с то­ва ще бъ­дат наб­лю­да­тел­ни и изу­ча­ва­щи всич­ко до най-мал­ка под­роб­ност. Ня­ма да ви бъ­де труд­но да раз­ре­ши­те проб­ле­ми­те, ко­и­то ви въл­ну­ват. Днес ще по­чув­с­т­ва­те са­мо­та или изо­ла­ция, но не неп­ре­мен­но же­ла­на и про­во­ки­ра­на от ня­ко­го.

ВОДОЛЕЙ

Лич­ни­те ви проб­ле­ми, очак­ва­щи раз­ре­ше­ние, не на­пус­кат за миг съз­на­ни­е­то ви и днес мно­зи­на от вас са раз­се­я­ни по­ве­че от оби­чай­но­то. Ра­зум­но е да се кон­цен­т­ри­ра­те, за­що­то ще си съз­да­де­те проб­ле­ми от фи­нан­со­во ес­тес­т­во – ня­ма да мо­же­те да на­ме­ри­те па­ри, ко­и­то не си спом­ня­те къ­де сте ос­та­ви­ли, но впос­лед­с­т­вие ще на­ме­ри­те.

РИБИ

Ма­кар че съ­щес­тву­ва из­вес­тна нея­сно­та у поч­ти всич­ки от Ри­би, денят е до­бър. Някои ще се опи­тат да си из­яснят си­туа­ция­та, но са­мо ще си за­гу­би­те вре­ме­то. Ще про­ве­де­те ус­пеш­ни кон­так­ти в про­фе­сио­нал­на на­со­ка, кои­то ще имат по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие. Пе­че­лив­ши­те ви въз­мож­нос­ти са из­ра­зи­тел­ни и лес­но ще ги реа­ли­зи­ра­те днес.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене