Бай Бай Боби! Ректорът на ЮЗУ отстранен от съда! Край с кариерата на професор Юруков!

С решениие № 3069 от днес Върховният административен съд на Република България – Пето отделение, официално обяви, че изборът на ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ е нелегитимен. 

Д оделото се стигна след частна жалба, подадена от И. Мирчев, Г. Апостолов и А. Стоилов против определение № 2792/20.12.2019 г., постановено по адм.д.1308/2019 г. по описа на Административен съд – Благоевград, с което е допуснато предварително изпълнение на решение по т.2.2 от Протокол № 1 от проведено на 27.11.2019 г.

Общо събрание на Югозападен университет“Неофит Рилски“ (ЮЗУ), с което на основание чл. 29, ал. 1, т. 3 от Закона за висшето образование (ЗВО) и чл. 14, ал. 1, и ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на ЮЗУ във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗВО за ректор на ЮЗУ“Неофит Рилски“ е избран Б. Юруков. Частните жалбоподатели твърдят, че обжалваното определение е неправилно, защото формираните в него правни изводи са неверни. Изрично навеждат доводи за игнориране на изрични разпоредби на ЗВО. Искат да бъде отменено обжалваното определение. Съображения в подкрепа на твърденията и искането са изложени в частната жалба.

По делото е депозиран отчаян отговор, подаден от конституираният от АС-Благоевград като ответник председател на Общото събрание на ЮЗУ“Неофит Рилски“, в който се оспорва частната жалба и се иска да бъде оставено в сила обжалваното определение.
Върховният административен съд, пето отделение, след като прецени допустимостта на частната жалба и наведените в нея доводи, приема, че е допустима, като подадена в срока по чл. 230 от АПК от надлежна страна, а разгледана по същество е основателна, но не по изложените в нея съображения:
С обжалваното определение № 2792/20.12.2019 г., постановено по адм.д.1308/2019 г. по описа на АС – Благоевград е допуснато предварително изпълнение на решение по т.2.2 от Протокол № 1 от проведено на 27.11.2019 г. Общо събрание на ЮЗУ“Неофит Рилски“, с което на основание чл. 29, ал. 1, т. 3 от Закона за висшето образование (ЗВО) и чл. 14, ал. 1, и ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на ЮЗУ във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗВО за ректор на ЮЗУ“Неофит Рилски“ е избран Б. Юруков. Определението е постановено на основание чл. 167, ал. 1 от АПК по искане на председателя на Общото събрание на ЮЗУ“Неофит Рилски“, направено в производството по чл. 145 и сл. АПК, образувано по жалба на И. Мирчев, Г. Апостолов и А. Стоилов против решение по т.2.2 от Протокол № 1 от проведено на 27.11.2019 г. Общо събрание на ЮЗУ“Неофит Рилски“.

Вземайки предвид и двете становища, Съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗВО органи за управление на висшето училище са Общото събрание, академичният съвет и ректорът. Председателят на Общото събрание на ЮЗУ не е орган на управление на висшето училище. Предмет на съдебен контрол пред АС-Благоевград е решение на Общото събрание на ЮЗУ, а не на председателя на Общото събрание на ЮЗУ. Според чл. 153, ал. 1 от АПК страни по делото са оспорващият, органът, издал административния акт, както и всички заинтересовани лица като на основание чл. 154, ал. 1 от АПК съдът конституира страните служебно.

Пред настоящата инстанция е изпратено само копие от адм. д. 1308/2019 г. по описа на АС.Благоевград, в което липсва определение за конституиране на страните, но с оглед правилата на АПК председателят на Общото събрание на ЮЗУ няма белезите на страна по спор за законосъобразност на решение на Общото събрание на ЮЗУ, поради което произнасянето по негова искане по чл. 167 от АПК е недопустимо. Само страните по делото имат право да искат допускане на предварително изпълнение на оспорен пред съд административен акт. В случая искането, по което се е произнесъл АС-Благоевград недвусмислено е инициирано от физическо лице в качеството му на председател на Общото събрание на ЮЗУ, а не от Общото събрание на ЮЗУ чрез представляващо го физическо лице. Авторството на искането е видимо от текста на молбата (л. 36 от настоящото дело) и от начина, по който е възприето от АС-Благоевград (видно от мотивите на обжалваното определение).
На основание чл. 218, ал. 2 от АПК, приложим на основание чл. 236 от АПК, Върховният административен съд следи служебно за валидността, допустимостта и съответствието с материалния закон, поради което обжалваното определение като постановено по недопустимо искане трябва да бъде обезсилено, а производството по делото в частта, образувана по искането на председателя на Общото събрание да бъде прекратено. При констатираната недопустимост на обжалвания съдебен акт не се налага обсъждане на оплакванията в частната жалба за неправилност на правните изводи на АС-Благоевград по приложението на чл. 167 от АПК.
С оглед характера на спора, разноски не следва да бъдат определяни, а направените да бъдат съобразени с окончателния изход по същество на спора.
По изложените съображения, Върховният административен съд, пето отделение


ОПРЕДЕЛИ:

ОБЕЗСИЛВА определение № 2792/20.12.2019 г., постановено по адм.д.1308/2019 г. по описа на Административен съд – Благоевград и
ПРЕКРАТЯВА производството, образувано по искане с правно основание чл. 167, ал. 1 от АПК, подадено от председателя на Общото събрание на Югозападен университет „Неофит Рилски“.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Това на практика уважаеми читатели на Топ Преса, означава само едно – скандално известния професор Борислав Юруков официално вече не е ректор на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Той трябва да сдаде поста, и никога повече да не се кандидатира за него.  защото по силата на новата българско законодателство, преподаватели над 65 г. няма да имат право да бъдат избирани на ръководна длъжност всистемата на МОН.

За това Топ Преса с чиста съвест ще каже – Бай, бай Боби! Ти беше до тук!

ЕТО ЛИНК КЪМ РЕШЕИЕТО НА СЪДА: 

ЩО Е РЕКЛА ТОП ПРЕСА Е СТАНАЛО:

ПЪРВО В ТОП ПРЕСА! Борислав Юруков сдава поста на ректор на ЮЗУ! Професорът в паника! Край на ерата Юруков!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене