„Общински пазари“ ЕООД Гоце Делчев с 9 000 лева превишение на приходите над разходите за 2019 година

„Общински пазари“ ЕООД Гоце Делчев приключи финансовата си 2019 година с 9 000 лева превишени приходи над разхода ,сочи  годишният отчет на общинското предприятие .

Знае се ,че през 2019 година работата на Общински пазари“ ЕООД Гоце Делчев беше насочена изцяло към завършването на приетата инвестиционна програма за реконструкция и модернизация на материално техническата база . Изграден бе покрит пазар за продажба на промишлени стоки с покрита търговска площ от 660 кв.м. и прилежаща вертикална планировща от 1500 кв. м.

Общата стойност на извършените строително монтажни  работи и  оформената вертикална планировка е в размер на 324 000с ДДС, отчита днес пред ОБС управителят на „Общински пазари“ ЕООД ,Ангел Баталов . Като допълнително възникнали  дейности в процеса на строителството , Баталов отчита , изграждане на допълнителна инфраструктура / входове,подходи,тротоари/ около  новоизградения покрит пазар. В тази връзка допълнително е изградена подходяща свързваща двете пазарни пространства връзка за оформяне на цялостния облик на общинския пазар,както е била доизградена и укрепена съществуващата сграда в източната част на новоизградения пазар , се казва в отчета на управителят Ангел Баталов за 2019 година .

За изпълнението на допълнително възникналото строителство и задачи с Решение на ОБС № 47от 31.07.2019 година ,бе увеличен размера на инвестиционния кредит със 70 000 лева част от които  около 20-25000 лева ще бъдат вложени през 2020 година за ремонт на покривната част и реконструкция на  съществуващата материално техническа база на пазара за селскостопански стоки .Според отчета на управителят на „Общински пазари“ ЕООД –Гоце Делчев ,Ангел Баталов, с изпълнението на цялостната инвестиционна програма продължава утвърждаването на икономическата стабилност и развитието на дружеството което е видно от очакваните добри финансови резултати за цялата 2019 година .

Прогнозните финансови резултати в отчета на „Общински пазари“ ЕООД-Гоце Делчев са:

Приходи -133 000 лева

Разходи- 126 000 лева

Превишение на приходи над разходи- 9000 лева .

 

 

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене