“Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр. Гоце Делчев отдава кабинет под наем

На основание чл.147, ал.2 от Търговския закон, чл.51б, ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.10, ал.1, т.20 и чл.37 от Наредба № 3 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Гоце Делчев в търговски дружества с общинско участие в  капитала, Решение № 809/19.09.2019г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 51/10.10.2019г., издадена от управителя на “Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев

 

О Б Я В Я В А:

 

І. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 7 години на кабинет, включен в капитала на “Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев, както следва:

  1. Кабинет на личен лекар, представляващ помещение, с площ от 14 квадратни метра и общи части, с площ от 31 квадратни метра в селска здравна служба с.Лъжница, включена в капитала на ”Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев.
  2. Задължителни условия при провеждане на конкурса:

2.1. До участие в конкурса се допускат само лекари със специалност „обща медицина“.

2.2. До участие в конкурса не се допускат кандидати, които имат сключен договор за наем за друг лекарски кабинет, включен в капитала на “Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев.

  1. Конкурсни условия:

– месечна наемна цена – не по-малко от 56.43 лева.

– лекарите следва да регламентират минимално работно време – 8 часа/работен ден.

  1. Документация за участие в конкурса се закупува срещу такса 10 лева, която не подлежи на връщане, от Община Гоце Делчев, дирекция „Общинска собственост“, етаж 1, стая 109, до 17.00 часа на 31.10.2019г.

III. Депозит за участие в конкурса, в размер на 60 /шестдесет/ лева, се внася в деловодството на ”Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев, до 17.00 часа на 31.10.2019г.

  1. Кандидатите подават предложения и всички необходими документи за участие в конкурса до 17.00 часа на 31.10.2019г. в община Гоце Делчев, дирекция „Общинска собственост“, етаж 1, стая 109.
  2. Оглед на кабинета може да се извършва до 31.10.2019г. с представители на дружеството след предварителна заявка и представяне на документ за закупена конкурсна документация.
  3. Публично оповестеният конкурс да се проведе на 01.11.2019г. от 11.00 часа в кабинета на управителя на ”Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев.

VII. Предложената от спечелилия участник наемна цена се заплаща ежемесечно, до 25-то число в касата на дружеството.

VIII. Всеки лекар има право да сключи един договор за едно помещение, включено в капитала на “Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев.

  1. При неявяване на кандидати, повторен конкурс да се проведе на 08.11.2019г. от 11.00 часа в кабинета на управителя на ”Медицински център І Гоце Делчев” ЕООД гр.Гоце Делчев, като сроковете за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на предложения са до 17.00 часа на 07.11.2019г.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене