Connect with us

Хороскоп

Хороскоп за 1 юли

Published

on

ОВЕН

На представителите от зодията предстои да поработят с опитен човек, този опит ще бъде много полезен и приятен за вас. Тази професионална промяна ще се отрази благотворно върху бюджета ви. Откриват се нови възможности за реализация.

ТЕЛЕЦ

Представителите на Телец могат да получат повишение в службата, дори да бъдат назначени на много престижен пост. Очакват ви срещи с приятели и познати, възможно е романтично увлечение. Контактите ви днес освен емоционално удовлетворение, носят и материални облаги.

БЛИЗНАЦИ

Скоро ще се сбъднат съкровените ви мечти – ако искате да се подобрят условията, в които работите, повдигнете въпроса днес. Всички ваши молби ще бъдат разгледани с доброжелателство. Пазете се от конфронтации с висшестоящи мъже.

РАК

Ако се стремите към някакво собствено начинание, започнете го точно днес. Възможно е от чужбина да се върне стар приятел, от когото може да получите съблазнително предложение. Денят се характеризира и с въпроси от любовно естество.

ЛЪВ

Ще бъдете в непринудено и радостно състояние на духа. Със сигурна ръка ще контролирате делата си и ще постигнете напълно взаимно разбиране със служителите си. В семейството ви всичко ще бъде наред и общуването ви с половинката ще ви достави огромно удоволствие. Имате възможност за глобални промени.

ДЕВА

Девите ще изпитат удовлетворение от развитието на нещата, особено на работното място, и ще бъдат доволни от резултатите. Денят е сполучлив за нови начинания, но не започвайте нищо, преди да сте се подсигурили максимално. Влюбените ще имат възможност да проявят изобретателност, за да прекарат с любимия си приятни мигове.

ВЕЗНИ

По-голяма част от вас ще бъдат заети с материални дела в понеделник. За занимаващите се с търговия денят ще се окаже труден, конкретна сделка може да се забави или дори да се провали. Не са изключени и финансови загуби. Но вкъщи всичко ще бъде наред и партньорът ви ще прояви пълно разбиране и съгласие.

СКОРПИОН

Ако имате собствен бизнес, използвайте с максимална изгода този благоприятен период. Доста напористи сте в преследване на целите си, но поведението ви граничи с агресия. Правете компромиси, старателно избягвайте конфликти.

СТРЕЛЕЦ

Тягостен и досаден ден. Забелязва се загуба на интерес към работата, липса на амбиции. Не са изключени и някои лични проблеми, които допълнително ще ви демобилизират, но не бива да влияят върху деловия живот. Младите Стрелци ще бъдат изцяло погълнати от обекта на своето увлечение. Чакат ви романтични преживявания.

КОЗИРОГ

В понеделник Козирозите трябва да вземат важно делово решение за свой риск. Денят се свързва и с промени, които засягат както личния, така и деловия живот. Едно запознанство може да ви е от полза, не пренебрегвайте съдружна работа. За някои понеделник се свързва със спешно заминаване. Неприятни емоции.

ВОДОЛЕЙ

Предстои ви да преразгледате методите си на работа, но не бива заради трудностите, които срещнете, да се отказвате от важни неща. Ще ви изненадат новости в понеделник, нищо чудно да се наложи да промените плановете си. Надали ще ви бъде приятно, при мнозина се забелязва стремеж към уединение. Очаква ви частичен успех.

РИБИ

Рибите на всяка цена да избягват спекулативни начинания. На този етап на професионалната си дейност можете сериозно да помислите да привлечете половинката си или обекта на увлеченията си към съвместна работа. Имате прекрасни възможности да удовлетворите интересите си. Връзките ви в обществото са хармонични. Някой ще ви ходатайства по интересуващ ви въпрос. Приятни емоции у дома.

Хороскоп

Хороскоп за 5 декември

Published

on

ОВЕН

Съ­бо­та е мно­го до­бър за ва­ши­те кон­так­ти, а нап­ре­дъ­кът при мно­зи­на има от­но­ше­ние към фи­нан­си­те. Из­вес­тни неп­рия­тнос­ти мо­гат да пос­лед­ват от раз­го­вор с ви­со­ко­пос­та­ве­но ли­це, но те са вре­мен­ни и в мно­го слу­чаи неос­но­ва­тел­ни. Днес се въз­пол­звай­те от бла­го­раз­по­ло­же­ние­то на ва­ша поз­на­та. Успех в хазарта.

ТЕЛЕЦ

За Тел­ци­те съ­бо­та е ус­пе­шен ден, как­то на слу­жеб­но­то място, та­ка и за стра­нич­на де­ло­ва дей­ност. Денят пре­дос­тавя из­клю­чи­тел­на въз­мож­ност за нае­ма­не на до­пъл­ни­тел­на ра­бо­та. С по-гол­ямо вни­ма­ние към слу­жеб­ни­те си въп­ро­си трябва да се от­не­сат оне­зи от вас, кои­то ра­ботят с до­ку­мен­ти. Вечерта неочаквани новини.

БЛИЗНАЦИ

За вас в съ­бо­та е пос­ти­жи­мо всич­ко, ка­то се за­поч­не от лич­ни­те ви де­ла и се стиг­не до про­фе­сио­нал­на­та ви из­раз­ност, коя­то се­га ще бъ­де осо­бе­но сил­на. Днес няма да срещ­не­те ни­как­ви труд­нос­ти при реа­ли­зи­ра­не­то на де­ла­та си. Бъ­де­те ак­тив­ни и ще пос­тиг­не­те доб­ри ре­зул­та­ти и много добри материални при-ходи.

РАК

В съ­бо­та за пред­ста­ви­те­ли­те на Рак денят е ус­пе­шен, за­що­то не им лип­сват ус­ло­вия и лич­ни въз­мож­нос­ти за реа­ли­зи­ра­не. Някои от вас оба­че ще проявят муд­ност, а то­ва не би­ва да се случ­ва, за­що­то ще про­пус­не­те ус­пе­шен ден. Денят се свър­зва с пъ­ту­ва­не във връз­ка с пос­ти­га­не на же­ла­но­то от вас. Неочаква-на радост в семейството.

ЛЪВ

В съ­бо­та ви оча­кват доб­ри съоб­ще­ния и но­ви­ни, свър­за­ни с ва­шия биз­нес или про­фе­сия. За мно­зи­на то­зи ден ще бъ­де свър­зан със съз­да­ва­не­то на ста­бил­на ос­но­ва за бъ­де­щи де­ло­ви дей­ствия. От­насяй­те се с гол­ямо вни­ма­ние при сло­вес­ни­те си кон­так­ти с дру­ги­те. Не из­да­вай­те пла­но­ве­те си и ще постигнете това, което искате.

ДЕВА

В съ­бо­та ва­шият де­ло­ви ци­къл е на пъл­ни обо­ро­ти и се­га трябва са­мо да под­дър­жа­те тем­по­то. На мно­зи­на от вас им пред­стои да се срещ­нат с чо­век, кой­то ви сму­ща­ва, по­ра­ди наг­лос­тта си и до­ри кон­так­ту­ва­те с из­вес­тни опа­се­ния. Не се при­тесн­явай­те, към вас няма да под­хо­ди с из­ма­ма, а дори ще имате неочаквана печалба.

ВЕЗНИ

Съ­бо­та ви пре­дос­тавя мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти за реа­ли­за­ция на от­дав­наш­ни ва­ши ид­еи, ще по­лу­чи­те ра­дос­тни из­вес­тия. Къс­ме­тът ще е на ва­ша стра­на днес за осъ­щест­вява­не на лич­ни­те пла­но­ве. Ста­ва въп­рос за ва­шия лю­бо­вен жи­вот, кой­то ще ви из­пъл­ва с щас­тие. Оча­ква ви фи­нан­сов ста­би­ли­тет, който ще ви направи щастлив.

СКОРПИОН

Си­гур­но е, че един влия­те­лен и мо­щен чо­век няма да има ни­що про­тив да пое­ме гри­жа­та за вас, ос­вен че и са­ми­те вие при­те­жа­ва­те къс­ме­та в ог­ром­на до­за. В съ­бо­та вие има­те доб­ра пред­ста­ва за раз­ви­тие­то на де­ла­та си и ще на­со­чи­те уси­лия­та си в она­зи сфе­ра, коя­то се­га е най-важ­на за вас. Вечерта ви очакват приятни изненади.

СТРЕЛЕЦ

В съ­бо­та Стрел­ци­те са осо­бе­но ста­бил­ни ка­то де­ло­ва или ин­те­лек­туал­на из­ява. Пол­зот­вор­ни кон­так­ти, чрез кои­то ще осъ­щес­тви­те же­ла­ния­та си. Нас­трое­ние­то на дру­ги­те към вас се­га е бла­гоп­рия­тно и то ще да­де по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти. Ве­чер­та ще има­те ин­тим­на бли­зост с лю­бов­ния парт­ньор или други приятни моменти. Някои от вас ще присъстват на тържество на роднина.

КОЗИРОГ

Днес е твър­де осе­за­те­лен ва­шият ста­би­ли­тет, но оно­ва, кое­то пос­тоя­нно се изи­сква от Ко­зи­рог, e да го под­дър­жат чрез нас­той­чи­ви­те си уси­лия. Не ви лип­сват си­ли и сме­лост за то­ва, действайте в планилната посока. Ус­пе­хи­те за биз­нес­ме­ни­те от вас са свър­за­ни с па­ри. Ще по­лу­чат со­лид­на под­кре­па от же­на и неочаквана новина от приятел в чужбина.

ВОДОЛЕЙ

Пред­ста­ви­те­ли­те на Во­до­лей ще реа­ли­зи­рат кон­так­ти, кои­то са свър­за­ни с про­фе­сио­нал­на­та им из­ява. Ще пое­ме­те ан­га­жи­мент, кой­то ще ви до­не­се ма­те­риал­ни об­ла­ги. Ра­бот­ният ден ще пре­ми­не из­клю­чи­тел­но ле­ко и ус­пеш­но, дори незапомнящо се при някои. Мно­зи­на ги оча­кват зас­лу­же­ни лю­бов­ни по­бе­ди и неочаквани изненади от материален характер.

РИБИ

Днес някои от вас мо­гат да под­пи­шат дъл­гос­ро­чен про­фе­сио­на­лен до­го­вор. За дру­ги то­зи шанс има от­но­ше­ние към фи­нан­си­те, а при тре­ти се от­нася до кон­так­ти­те. В съ­бо­та бъ­де­те по-вни­ма­тел­ни към здра­ве­то си и не рис­ку­вай­те с пре­нап­ре­же­ние. Не се залъгвайте, че всичко ще се нареди по най-правилния начин. Някои от вас ще про­ве­дат пъ­ту­ва­не, с много весели моменти и добри приятели.

Continue Reading

Хороскоп

Хороскоп за 4 декември! Кошмарен ден за три зодии

Published

on

ОВЕН

Петък е особено добър ден за вашата активна служебна дейност. Освен че сте заредени с много енергия, делата ви ще се развиват успешно, защото сега липсват пречки, които могат да окажат негативно влияние. Днес са характерни и добрите новини, но денят не ви предоставя положителни възможности за осъществяване на пътуване.

ТЕЛЕЦ

Петък се характеризира с придобивки за родените под Телец. Те ще дойдат от вашата работа. Днес денят е много щастлив за вас и всеки може да се възползва от възможностите си, но това трябва да става в рамките на умереното. Ще ви изненадат приятни новини, свързани с възможност за нови придобивки. Бизнесмените да внимават.

БЛИЗНАЦИ

Много положителен ден е петък и се характеризира за вас с новини, придобивки, домашен успех, служебна реализация. Радостната новина при някои от вас днес идва от чужбина и се отнася до материално имущество, което ще ви бъде осигурено по линия на наследство. Денят не е много добър за пътуване.

РАК

Петък се характеризира с успехи за родените под Рак, но само при положение че сте физически здрави. Не е много сигурно, че е така, и е хубаво да обърнете сериозно внимание на състоянието си. Много добри контакти се очертават днес при Раците, както и положителните възможности в сферата на бизнеса.

ЛЪВ

Днес Лъвовете ще имат доста късмет в областта на финансите и деловия живот, но едновременно с това се прокрадва една негативна тенденция, която сочи за вероятността да бъдете измамени по някакъв начин. Още една част от вас е в неблагоприятно положение днес и това се отнася до здравословното състояние.

ДЕВА

Доста добър е петък за вас. Сега можете да се реализирате по неочаквано полезен начин. Мобилизарани сте и действате пряко по задачите си. За това главна причина могат да се явят двама души, чиито възможности са огромни, а благосклонността им към вас подчертана. Действайте без забавяне и не бъдете подозрителни. Ще съумеете да запазите позициите си в службата.

ВЕЗНИ

Петък е негативен от гледна точка на вашите контакти, както и за пътуване. И ако действително ви предстои да пътувате по делови въпроси, просто се откажете. Този ден може да изиграе важна роля за бизнесмените и по-скоро в отношенията с партньорите или съдружниците им. Става дума за ново, успешно развитие на вашия бизнес.

СКОРПИОН

На много категории се делят днес Скорпионите. За едни денят ще бъде успешен, при други той е изпълнен с проблеми. Всички от тях са разрешими, достатъчно е само да действате последователно и да не попадате под влияние на емоционалното мислене. Почти на всички от знака днес ще бъде невъзможно да действат в сферата на финансите. За бизнесмените – положителни новини от партньорите.

СТРЕЛЕЦ

В петък негативността при някои от вас се свързва със здравословното състояние, иначе, общо взето, денят е добър. Професионалните успехи са част от същността ви днес. Бизнесмените имат добри възможности за печалби и това най-често става с подкрепата на партньорите. В петък едва ли ще осъществите полезни контакти с приятели. Денят ще завърши с някакво празнуване в дома ви, очаквайте изненада.

КОЗИРОГ

Козирозите могат да се надяват на един прекрасен петък. Известен негативизъм хвърля фактът, че трябва да върнете нещо, което дълго време сте ползвали, но не ви е принадлежало. Но това по никакъв начин не може да наруши възходящата градация на развитие по делови въпроси. Потърсете помощ от колега да довършите професионалния си ангажимент. Добри възможности имате за контакти.

ВОДОЛЕЙ

Вие ще се сблъскате с трудности днес, но те не са непреодолими и в повечето случаи касаят личните ви дела. За сметка на това добро развитие имат вашите професионални възможности и най-често става въпрос за реализация на планове. От гледна точка на придобивките в петък вие не сте лишени. Много от вас ще бъдат зарадвани от добри вести. Днес ще имате ново запознанство.

РИБИ

Сега са характерни някои професионални трудности за Рибите, които обикновено имат конфликтно начало и се свързват с емоционалните взаимоотношения между вас и началниците ви. Проблемът има няколко страни, но той ще бъде разрешен с помощта на човек от службата ви. Добри възможности имат бизнесмените между вас и сега сте в състояние да осъществите действията си. Работете, без да показвате непрекъснатото си недоволство. Отърсете се от притесненията, които блокират работата ви.

Continue Reading
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

декември 2020
ПВСЧПСН
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

ПОПУЛЯРНИ


Office Lizenz Kaufen Windows 10 pro lizenz kaufen Office 2019 Lizenz Office 365 lizenz kaufen Windows 10 Home lizenz kaufen Office 2016 lizenz kaufen office lisans satın al office 2019 satın al