Апартамент за 258 (двеста петдесет и осем) лева???

Апартаменти на килограм в с. Брежани…

НЯМА ДА ПОВЯРВАТЕ, НО Е ФАКТ!

О Б Я В Я В А

продажби при особени случаи, по реда на чл. 718 от ТЗ, чрез пряко договаряне, на следните имоти:

Продажба № 183 на АПАРТАМЕНТ № 1 (едно), находящ се в с. Брежани, Минско селище, кв. 5 (пет) по ЗРП, одобрен със Заповед № 1365/ 1959 г., община Симитли,  със застроена площ от 41,25 (четиридесет и едно цяло и двадесет и пет стотни) кв.метра, на І (първия) етаж в жилищен Дом 11 (единадесет), състоящ се от две стаи, при граници и съседи на апартамента: север – коридор, изток и юг – двор, запад – апартамент № 2, отгоре – покрив, ВЕДНО с 25 (двадесет и пет) % идеални части от общите части на блока и същите идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построен блока, с административен адрес на жилището: общ.Симитли, с.Брежани, Минско селище, Дом 11, ет.І, апартамент 1.

Началната  цена  за  продажбата  на  имота е 258 (двеста петдесет и осем) лева.

 

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене