Населението в Благоевградска област продължава да намалява и застарява, бебетата – извънбрачни

Населението в Благоевградска област продължава да намалява и застарява, намалява абсолютният брой на живородените, увеличава се детската смъртност, но пък намалява броят на умрелите лица, увеличават се гражданските бракове и все по-малко хора се развеждат. Това показват демографските данни на Националния статистически институт за 2018 г.

Според справката, подадена от началника на отдел “Статистически изследвания – Благоевград” Емилия Илиева, към 31 декември 2018 г. населението на областта е било 305 123 души, което е 4.4% от цялото население на страната. В сравнение с 2017 г. то е намаляло с 2759 души, или с 0.9%.

Продължава тенденцията мъжете да са по-малко от жените, макар разликата да е малка – представителите на т.нар. силен пол са 148 542, а на по-нежната част от човечеството – 156 581, тоест на 1000 мъже се падат 1054 жени. Броят на мъжете обаче преобладава във възрастовата група до 49 години.

ПРОДЪЛЖАВА И ПРОЦЕСЪТ НА ЗАСТАРЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО,

който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години. В края на 2018 г. хората над 65 г. са 58 927, което е 19.3% от населението на областта, в сравнение с 2017 г. делът на тази възрастова група е нараснал с 0.5 процентни пункта.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените – относителният дял на дамите на възраст над 65 г. е 22.0%, а на мъжете – 16.5%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете.

В края на 2018 г. в областта има 5-има души на възраст над 100 години.

Към 31.12.2018 г. децата до 15 години са 44 692, или 14.7% от общия брой на населението, при средно 14.4% за страната.

 Към 31.12.2018 г. общият коефициент на възрастова зависимост в областта е 51.4%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 г.) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2017 г. този коефициент е бил 50.1%.

Застаряването на населението в областта води до повишаване на неговата средна възраст, която достига 43.1 години в края на 2018 г. Процесът на застаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 42.4 г., а в селата – 44.2 г.

НАСЕЛЕНИЕТО В ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ КЪМ 31.12.2018 Г. Е 188 160 ДУШИ,

или 61.7% от населението на областта, като мъжете са 97 900, а жените – 90 260. През 2018 г. броят на трудоспособното население на областта намалява с 3113 души, което е с 1.6% по-малко от предходната година.

Към края на 2018 г. над трудоспособна възраст са 69 480 души, или 22.8%, под трудоспособна възраст – 47 483 души, или 15.5% от населението на областта.

Разпределението на населението по градове и села е, както следва: 60% живеят в 13-те града на областта, 40.0% – в 261 села. Любопитно е, че в 74 села /27% от населените места/ живеят от 1 до 49 души, а 14 от селата в областта са с население под 5 човека.

24.7% от населението на областта е концентрирано в община Благоевград. По данни на НСИ населението на областния Благоевград към 31.12.2018 г. е 69 178 души. Това е разминаване с повече от 30 000 души в сравнение с данните на ГРАО, които отчитат над 100 000 души като жители на общината по постоянен адрес, тоест в завишената бройка са включени и всички емигранти, които не са си сменили адресните регистрации, но от много години живеят в чужбина и са потенциални невъзвращенци. Въпреки това точно по данни на ГРАО преди няколко години община Благоевград влезе в списъка на общините, които имат право на повече общински съветници, и техният брой бе увеличен от 37 на 41 души.

СЕЛО БРЕЗНИЦА В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРОДЪЛЖАВА ДА БЪДЕ НАЙ-ГОЛЯМОТО В ОБЛАСТТА С НАСЕЛЕНИЕ 3296 ДУШИ.

През 2018 г. в областта са родени 2694 души, като 99.3% от тях са живородени. В сравнение с предходната година, са изплакали с 26 бебета по-малко. Любопитно е, че повече от бебетата са били момченца, които водят на момичетата със 144.

Област Благоевград е с раждаемост, по-ниска от средната за страната, която е 8.9‰.

Най-много са живородените деца в община Благоевград – 745 деца, следва община Петрич – 454 деца, а най-малко в Струмяни – 46, и Кресна – 24 деца.

Миналата година средната възраст на жените, които за пръв път са станали майки, е била 26,9 г., което е с 2 месеца повече от 2017 г.

От 1991 г. се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания.

ПРЕЗ 2018 Г. БРОЯТ НА ЖИВОРОДЕНИТЕ ИЗВЪНБРАЧНИ ДЕЦА В ОБЛАСТТА Е 1 205, ИЛИ 45% ОТ ВСИЧКИ ЖИВОРОДЕНИ.

В сравнение с 2017 г., извънбрачните раждания нарастват с 0.9 процентни пункта. Най-висок е относителният дял на извънбрачно родените в община Струмяни – 73.9%, следвана от общините Белица – 59.3%, и Якоруда – 58.4%, а с най-нисък относителен дял е община Сатовча – 16.1%.

И през 2018 г. нивото на общата смъртност се задържа високо. Броят на умрелите е 4056 души, което е само с 45 по-малко от предходната година. Коефициентът на обща смъртноств област Благоевград е 13.2%, при 15.4%общо за страната.

Смъртността сред мъжете (14.9%) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (11.7%). През 2018 г. продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население – коефициентът на смъртност е по-висок в селата (15.0%), отколкото в градовете (12.1%).

През 2018 г. в областта са починали 12 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 4.5 на 1000 живородени деца, при 5.8% средно за страната. През 2017 г. коефициентът на детска смъртност в областта е бил 3.7%.

През 2018 г. в областта са регистрирани 1195 юридически брака, което е с 64 повече от предходната година, а 741 от тях са сключени в градовете. Най-много от бракосъчеталите се са на възраст от 25 до 29 г. Средната възраст при сключване на първи брак за мъжете е 30.5 г. и 27.3 г. за жените.

МНОГО ДРАСТИЧНО Е НАМАЛЕНИЕТО НА РАЗВОДИТЕ

– миналата година брака си са разтрогнали 374 двойки, което е със 102 по-малко от 2017 г. Най-много бракове са разтрогнати между двойки във възрастовия интервал от 40 до 49 г. Средната възраст при развод за мъжете е 43.4 г., а за жените – 39.7 г.

През 2018 г. в резултат на отрицателния естествен прираст /разликата между броя на родените и умрелите/ населението на областта е намаляло с 1380 души.

НАЙ-ВИСОК ОТРИЦАТЕЛЕН ПРИРАСТ Е ДОСТИГНАТ В ОБЩИНА СТРУМЯНИ – 11.0%, НА ДРУГИЯ ПОЛЮС Е ГЪРМЕН,

която е единствена от 14-те общини с повече родени, отколкото умрели.

На територията на областта през 2018 г. са се заселили 5021 души, а са се изселили 6400 души, което определя отрицателен механичен прираст от 1379 души.

В рамките на областта положителен механичен прираст е регистриран само в община Банско – 20 души, а в останалите общини броят на заселилите се е по-малък от броя на изселените.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене