Редовно заседание провежда в четвъртък Общински съвет Гоце Делчев , старейшините гласуват решение за поставяне на бюст – паметник на Неврокопски митрополит Натанаил

Председателят на ОБС  , Ангел Гераксиев в , четвъртък свика редовно февруарско заседание  на ОБС Гоце Делчев . Дневният ред на предстоящата сесия е с 24 точки  по които общинските съветници ще дискотират и  гласуват .

 

Заседанието ще започне  с доклад за работата на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове в община Гоце Делчев.

Съветниците ще гласуват и предложение за        изменение на решение №664, т.ХV, подточка I.3 от 31.01.2019 г. на Общински съвет гр.Гоце Делчев.

Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост в град Гоце Делчев са също част от работата на общинските съветници на предстоящата сесия .

Те ще гласуват провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост в село Корница.

, продажби  на поземлени  имоти  по кадастралната карта и регистри на град Гоце Делчев в селата Брезница , Буково , Попови ливади и гр. Гоце Делчев .

 На педстоящото  в четвъртък заседание на ОБС Гоце Делчев, общинските съветници ще жгласуват  за безвъзмездно придобиване от община Гоце Делчев на правото на собственост на имоти, държавна собственост, предоставени на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Пейо Крачолов Яворов“  Гоце Делчев както и предоставяне на общински пасища, мери и ливади, на животновъди.

 Съветниците от Гоце Делчев  ще гласуват още именуване на улиците  в село Борово

 както и правото на община Гоце Делчев да кандидатства със свое  проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“.

 

На предстоящата сесия в четвъртък , общинските съветници  ще дискотират и ще приемат ценоразпис на услугите за граждани и фирми, предлагани от Общински предприятие „Озеленяване и поддържане на територии за обществено ползване“ -Гоце Делчев.

 

Няколко отчета също ще бъдат предоставени на вниманието на ОБС а именно : за работата на Общинската комисия по безопасност на движението към община Гоце Делчев за 2018 г.,за изпълнение на оздравителна програма на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД ,и за прилагане на оздравителна програма на „Медицински център 1 – Гоце Делчев“ ЕООД .

Според дневният ред , общинските съветници от ОББС Гоце Делчев  ще гласуват и одобряване на техническо задание и разрешаване изготвянето на ПУП – Парцеларен план за трасе на оптично кабелно захранване на приемо-предавателна станция SO 1616.

 Едно от важните решения които предсто  да  гласуват  старейшините от ОБС Гоце Делчев е поставяне на монументално-декоративен елемент бюст – паметник на Неврокопски митрополит Натанаил и др.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене