Хороскоп за 2 януари

ОВЕН

Днес Ов­ни­те трябва да се съоб­раз­яват с всич­ки об­стоя­телс­тва око­ло се­бе си. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни при кон­так­ти в служ­ба­та и на дру­ги мес­та, ка­то се стре­ми­те да не про­пус­ка­те не­що от пла­но­ве­те за деня и да не за­късн­ява­те. В до­ма си ще се нас­ла­ди­те на уют.

ТЕЛЕЦ

Дей­ствия­та на Тел­ци­те в сряда се ха­рак­те­ри­зи­рат ка­то не­дос­та­тъч­но об­мис­ле­ни и при­бър­за­ни. Се­га мо­же­те да ре­ша­ва­те са­мо за мо­мен­та проб­ле­ми и да не пра­ви­те опи­ти да дей­ства­те по въп­ро­си в дъл­гос­ро­чен план. Мно­зи­на ще по­мо­гат на прия­те­ли.

БЛИЗНАЦИ

Тъж­ни и зат­во­ре­ни са днес Бли­за­ци­те по­ра­ди проб­ле­ми, кои­то са оча­ква­ли, че ще ре­шат без­препя­тстве­но, но се ока­зва, че то­ва за­се­га е не­въз­мож­но. Фак­то­ри­те го­ворят и за не­точ­на пре­цен­ка. Някои ще пос­тиг­нат раз­би­ра­телс­тво в биз­нес де­ла­та. Други ще празнуват с приятели.

РАК

Сряда е бла­гоп­рия­тна за вас, въп­ре­ки че ще има­те неп­рия­тни из­не­на­ди за пред­ва­ри­тел­но уго­во­ре­ни сре­щи, кои­то или няма да се със­тоят, или ще ос­та­не­те ра­зо­ча­ро­ва­ни от про­веж­да­не­то им. За мно­зи­на от вас те имат фи­нан­сов ха­рак­тер и оча­квате да по­лу­чи­те па­ри.

ЛЪВ

Дей­ства­те ре­ши­тел­но и някои хо­ра трябва по не­воля да се съг­ласят с вас, кол­ко­то и да не им се ис­ка. Пре­димс­тво­то ви е оче­вид­но, но е за­дъл­жи­тел­но да сте мно­го вни­ма­тел­ни, тъй ка­то ще се въз­пол­зват от ва­ше­то бла­го­родс­тво, за да ви из­мамят. Вни­ма­вай­те!

ДЕВА

Ус­по­кой­те мис­ли и чувс­тва, до­ри ако трябва на­си­ла да го пос­тиг­не­те. Ду­шев­ният дис­ба­ланс е ши­ро­ко от­во­ре­на вра­та за лю­де с не­чис­ти на­ме­ре­ния, на кои­то се­га лес­но мо­же­те да ста­не­те жер­тва. Под­кре­пе­те дей­ствия­та си и не бър­зай­те, пре­цен­явай­те ин­фор­ма­ция­та.

ЛЪВ

Лю­бов, пъ­ту­ва­не, при­до­бив­ки и кон­так­ти са ак­тив­ни­те за­ни­ма­ния на Вез­ни­те. За­поч­ва­те деня с ос­во­бо­де­но съз­на­ние, нас­трое­ни сте за лю­бов, но то­ва не зна­чи, че трябва да пос­тъп­ва­те ле­ко­мис­ле­но в не­ле­пи си­туа­ции. Та­ки­ва мо­гат да се слу­чат при пъ­ту­ва­не.

СКОРПИОН

Сряда е мно­го ин­те­ре­сен ден за Скор­пио­ни­те и ще има дос­та раз­ли­ча­ва­щи се ед­на от дру­га проя­ви. За ед­ни денят се свър­зва с някак­во от­кри­тие, за дру­ги той но­си цен­на ин­фор­ма­ция, коя­то во­ди до пре­цен­ка на дей­ствия­та. До­ве­ре­те се на ин­туи­ция­та си.

СТРЕЛЕЦ

Сряда е важ­на и се­га вие ще бъ­де­те мно­го ак­тив­ни, из­вър­швай­ки дос­та ра­бо­та. За някои денят е за пъ­ту­ва­не по де­ло­ви въп­ро­си. На­си­те­ни са кон­так­ти­те ви днес, а мно­зи­на ще под­пи­шат де­ло­ви до­го­вор. Необ­хо­ди­мо е да се кон­цен­три­ра­те по пред­стоя­щи­те  де­ла. Дейната ви натура днес ще се развихри по задачките за деня, само се пазете от допускане на грешки.

КОЗИРОГ

Мно­го от Ко­зи­ро­зи­те имат твър­до на­ме­ре­ние днес да поис­кат от ра­бо­то­да­те­ли­те си по­ви­ша­ва­не на зап­ла­ща­не­то си и ве­роя­тнос­тта за ус­пеш­ни пре­го­во­ри е на­ли­це, ще пос­тиг­не­те час­тич­но на­ме­ре­ния­та си. За­се­га ос­та­ве­те на за­ден план то­ва на­ме­ре­ние поради факта, че сте получили голяма сума като бонус. Изберете по-подходящ ден за финансовите си претенции.

ВОДОЛЕЙ

Сряда е пре­въз­хо­ден ра­бо­тен ден за ар­тис­ти, пи­са­те­ли и жур­на­лис­ти, кои­то не без ос­но­ва­ние ще се гор­деят от из­вър­ше­но­то. Въобще хората, заети с правене на изкуство, ще имат един ползотворен ден, в който ще бележат много успехи. Днес не се ан­га­жи­рай­те с важ­ни сре­щи, за­що­то е въз­мож­но обе­ктив­ни при­чи­ни да въз­препя­тстват осъ­щест­вява­не­то им.

РИБИ

На Ри­би­те днес е заб­ра­не­но да се за­ни­ма­ват с па­рич­ни де­ла, а трябва да бъ­дат и мно­го вни­ма­тел­ни за еве­нтуал­на краж­ба или за­гу­ба на па­ри по­ра­ди раз­сея­ност. Някои ще по­лу­чат съоб­ще­ние за ра­бо­та, не би­ва да го про­пус­ка­те. Оча­квай­те из­не­на­ди от любими хора. Празнуващите между вас ще бъдат обградени от много обожание на хората, с които са.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене