Хороскоп за 27 декември

ОВЕН

Въз­мож­но е да се чув­с­т­ва­те огор­че­ни, но и вие сте доп­ри­нес­ли за със­то­я­ни­е­то си. Вни­ма­вай­те, склон­ни сте да до­пус­ка­те греш­ки и днес не би­ва мно­го да раз­чи­та­те на не­чии обе­ща­ния. Големият ви шан­с днес е в про­фе­си­о­нал­на­та сфе­ра. Бих­те мог­ли да про­ме­ни­те към доб­ро и па­рич­ни­те си де­ла.

ТЕЛЕЦ

Чет­вър­тък ще ви из­не­на­да с по­ве­че ра­бо­та и ан­га­жи­мен­ти, но има­те прек­рас­ни въз­мож­нос­ти за спра­вя­не и пос­ти­га­не на нап­ре­дък. За по­ве­че­то от вас сре­щи­те и раз­го­во­ри­те днес за­ся­гат па­рич­ни въп­ро­си и офор­мя­не на до­ку­мен­ти. Очер­та­ват се при­до­бив­ки, а за ня­кои Тел­ци – пол­зот­вор­но пъ­ту­ва­не.

БЛИЗНАЦИ

Чет­вър­тък е по­тис­кащ, осо­бе­но за неж­ния пол на Близ­на­ци. Не са из­к­лю­че­ни и па­рич­ни проб­ле­ми, ко­и­то мо­же да съз­да­де мъж. Труд­но и тя­гос­т­но ще пре­ми­не про­фе­си­о­нал­ни­ят ви ден, но има­те чу­дес­ни въз­мож­нос­ти да ком­пен­си­ра­те с лю­бов, да въз­вър­не­те емо­ци­о­нал­на­та си ста­бил­ност.

РАК

В жи­во­та ви се за­бе­ляз­ва ху­ба­ва про­мя­на. От­к­ри­ва се шанс за про­фе­си­о­нал­на ре­а­ли­за­ция, а има­те и прек­рас­ни въз­мож­нос­ти да уре­ди­те не­що важ­но от до­маш­но или се­мей­но ес­тес­т­во. На­ма­ле­те ам­би­ци­и­те си по от­но­ше­ние на па­ри и из­бяг­вай­те кон­ф­лик­ти в та­зи връз­ка с вли­я­тел­ни мъ­же.

ЛЪВ

Чет­вър­тък ид­ва с про­мя­на, към ко­я­то тряб­ва да под­хо­ди­те с из­вес­т­на пред­паз­ли­вост. Не е из­к­лю­че­но за ня­кои да се на­ло­жи пъ­ту­ва­не, а за дру­ги се наб­лю­да­ват слу­жеб­ни ре­фор­ми. Пре­ме­ре­ни­те и об­мис­ле­ни дейс­т­вия са най-под­хо­дя­щи за пос­ти­га­не­то на за­мис­ли­те днес. Бъдете последователни.

ДЕВА

Пред­с­тои ху­бав ден, осо­бе­но по от­но­ше­ние на ма­те­ри­а­л­ни при­до­бив­ки. Има­те въз­мож­ност чрез но­во пред­п­ри­я­тие да пос­тиг­не­те же­ла­на­та фи­нан­со­ва ре­а­ли­за­ция. От съ­щес­т­ве­но зна­че­ние са сре­щи­те и кон­так­ти­те днес, как­то и ако про­ве­де­те пъ­ту­ва­не. Де­ло­ва под­к­ре­па от при­я­тел.

ВЕЗНИ

В из­год­ни по­зи­ции сте днес. Това е ва­лид­но по­ве­че за сил­ния пол от Вез­ни. Спра­вя­те се пер­фек­т­но с де­ло­ви­те си за­дъл­же­ния, из­пък­ва и ху­ба­ва про­мя­на в жи­во­та ви. За ня­кои се свър­з­ва с лю­бов, а за дру­ги – с пъ­ту­ва­не. Го­лям шанс за уреж­да­не на до­маш­ни де­ла и за при­до­бив­ки.

СКОРПИОН

Ако ви ин­те­ре­су­ват въп­ро­си от фи­нан­со­во ес­тес­т­во, днес мо­же да удов­лет­во­ри­те же­ла­ни­я­та си. В про­фе­си­о­нал­но от­но­ше­ние оба­че не е из­к­лю­че­но да се сблъс­ка­те с труд­нос­ти, па­зе­те се от до­пус­ка­не на греш­ки. Из­бяг­вай­те и кон­ф­лик­ти с ви­со­ко­пос­та­ве­ни мъ­же. Де­нят е спо­луч­лив за до­маш­ни де­ла.

СТРЕЛЕЦ

Чет­вър­тък е пол­зот­во­рен, осо­бе­но ако пред­п­ри­е­ме­те не­що но­во. В про­фе­си­о­нал­но от­но­ше­ние се от­к­ро­я­ва ху­ба­ва про­мя­на, ко­я­то на пър­во вре­ме ще изис­к­ва пред­паз­ли­вост от ва­ша стра­на. Тър­се­те опи­та и ком­пе­тен­т­но­то мне­ние на дру­ги­те. В ин­тим­ния жи­вот сте склон­ни да до­пус­ка­те греш­ки поради това, че пренебрегвате и най-малките жестове на внимание. Променете подхода си!

КОЗИРОГ

Сил­но бла­гоп­ри­я­тен ден, за­бе­ляз­ва се ху­ба­ва про­мя­на в кръ­га на об­щу­ва­не­то. Кон­так­ти­те са осо­бе­но пол­зот­вор­ни за де­ла­та ви днес. Има­те под­к­ре­па от же­на в ра­бо­та­та за уреж­да­не на ин­те­ре­су­ващ ви въп­рос от про­фе­си­о­нал­но ес­тес­т­во. За ня­кои – из­год­но пъ­ту­ва­не. Ху­ба­ва про­мя­на вкъ­щи, ще посрещате скъпи гости от далече, с които сте планирали да изкарате празниците си.

ВОДОЛЕЙ

Ни­що чуд­но да се сблъс­ка­те със спън­ки при осъ­щес­т­вя­ва­не на прог­ра­ма­та си днес. Мо­же да от­с­ро­чи­те ня­кои де­ла за друг ден. За мно­го Во­до­леи чет­вър­тък се свър­з­ва с пъ­ту­ва­не. В лич­ния жи­вот из­пък­ва под­дръж­ка от же­на, кон­так­ти­те ще въз­вър­нат емо­ци­о­нал­на­та ви ста­бил­ност. Онези, на които предстои важно събитие в личен план, днес ще получат дългоочаквания отговор.

РИБИ

Чет­вър­тък не е лек, из­пък­ват ядо­ве от лич­но ес­тес­т­во. За ня­кои Ри­би се свеж­дат до па­рич­ни въп­ро­си. Въз­мож­но е да не по­лу­чи­те зап­ла­та­та си или въз­наг­раж­де­ни­е­то да не от­го­во­ри на очак­ва­ни­я­та ви. Доб­ри пер­с­пек­ти­ви пред­ла­гат кон­так­ти­те. Ще ви за­рад­ва съ­о­б­ще­ние. На ня­кои се на­ла­га да за­ми­нат по служебни въпроси, ще имате напредък в делата си.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене