На сесия в Гърмен утре разпределят напълно законно бонуси от икономи по една заплата отгоре за кметове и кметски наместници

На  насроченото за утре заседание на ОБС Гърмен ,  общинските съветници  ще решават отново тежък сазус, а именно дали кмета  Минка Капитанова и селските управници да получат допълнителни възнаграждения  в размер  от 700 до 2 200 лева.

 В дневният ред е записано,  че съветниците ще трябва да гласуват определяне размера на  допълнително възнаграждение  за постигнати резултати  на кметове и кметски наместници  на населени места  в община Гърмен съгласно чл. 21 ,ал.1т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация според които именно общинския съвет определя размера на трудовите възнаграждания  на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба .

След направен анализ на изпълнението на бюджета към 31.10.2018 г.  се е установило ,че в дейност „Общинска администрация“ в община Гърмен ,има натрупани икономии от средствата за заплати .Съгласно чл.78,ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година икономията за разходите за персонал може да се използва текущо или с натрупване само за изплащане на допълнителни възнаграждения ,а реализираните в края на годината икономии от държавната дейност остават като преходен остатък по бюджета на общината и се ползват за финансиране на същите дейности.

 Съгласно чл.26,т1 от вътрешните  правила за заплатите на Общинска администрация, ОБС може да определя със свое  решение допълнително възнаграждание за постигнати резултати на кметовете на кметства и кметските наместници .

Така за постигнати резултати ,съществен принос за подобряване на дейността на  общината , социално битовия живот,изпълнение на различни програми и проекти и други дейности ,  председателят на ОБС  Исмет Узунов в  своето предложение  предлага  съветниците да глясуват бонус на кмета на общината в размер на 2 200 лева  или една допълнителна заплата отгоре .

Кметът Капитанова пък е мотивирала своето  предложение за бонусите на  колегите си от  неселените места в общината като изрично е подчертала, че  кметовете  изпълняват отговорно поставените цели и задачи. Реализират успешно инициативи, които допринасят за същественото подобряване на дейността на администрацията и обслужването на гражданите и организациите и, че кметовете на населените места и кметските наместници имат голям принос в повишаването на събираемостта на местните данъци и такси .

 

Така ако утре общинските съветници  ако кажат „Да“ на двете  предложения,  управниците  на Крушево Ангелина Качамакова, на Ореше – Ракип Камбуров, нТа Балдево – Илиана Гюрнева и на Марчево – Розен Марчев  ще получат допълнително по 700 лева.

Най-много – 1 030 лева  и тази година ще получи колегата им от Рибново Феим Иса, а кметицата на курортното село Огняново Димитрия Гюрова ще получи 985 лева.

По този начин и на базата на горните законови разпоредби не само община Гърмен ,а и всички български общини и парламента си разпределят в края на всяка бюджетна година бонуси от икономии .

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене