Бенефициент и консултант предадени на съд за предоставяне на неверни сведения пред ДФ „Земеделие“ с цел получаване на безвъзмездна финансова помощ от Европейски фонд

Окръжна прокуратура – Благоевград е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу А.И. и Г.А. за извършено от тях престъпление в съучастие – неправомерно получаване на парични средства от европейски фондове.

 

В периода от м. февруари 2009 г. до м. август 2011 г., обвиняемият А.И. бил бенефициент в качеството му на физическо лице – земеделски производител, по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ и по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

 

С цел получаване на безвъзмездна финансова помощ от ЕС, той представил в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ при Държавен фонд „Земеделие“, Областна дирекция – Благоевград, заявление за подпомагане и бизнес план, съгласно утвърдения ред. В тях било декларирано, че А.И. обработва имот от девет декара земеделска земя в землището на с. Долна Градещница, местността „Орехово поле“, община Кресна. В данни относно налична за стопанството земя било отразено 1,5 декара градински домати и 7,5 декара угар. Освен това бенефициентът посочил в таблица „Описание на всички инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, които следва да бъдат извършени през периода на подпомагане“ изграждане на оранжерия от 5 декара през първата година и помещение за съхранение през третата година.

 

В действителност обаче обвиняемият И. не отглеждал градински домати, но предоставяйки неверни сведения получил първо авансово плащане в размер на 24 446 лева.

 

В представените от него в ДФ „Земеделие“ бизнес план, анкетни формуляри, договори за изграждане на оранжериен комплекс и протоколи за избор на възложител с приложени оферти, А.И. отново декларирал неверни сведения. Като бенефициент той не създал условия и не осъществил необходимите инвестиции, за да отговаря на изискванията за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за да получи средства в размер на 434 371, 42 лева.

 

Извършването на тези действия било реализирано с участието на Г.А, който давал съвети, разяснения и набавял средства, с което улеснил А.И.

 

Предстои делото да продължи в съда.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене