Хороскоп за 12 ноември! Лош старт на седмицата за три зодии

ОВЕН

Тру­ден е по­не­дел­ник за Ов­ни­те, но то­ва не се свър­зва с ва­шия про­фе­сио­на­лен и де­ло­ви ден. Ста­ва въп­рос за до­маш­ни неп­рия­тнос­ти, кои­то ще ви при­тесн­яват це­лия ден. Та­ка ще се раз­вият и ва­ши­те об­щес­тве­ни кон­так­ти. Няма­те ни­ка­къв шанс да пос­тиг­не­те не­що по ад­ми­нис­тра­ти­вен път. Бъ­де­те бди­тел­ни към ва­ши­те парт­ньо­ри да не ви излъжат.

ТЕЛЕЦ

С неп­рия­тнос­ти за­поч­ва та­зи сед­ми­ца при Тел­ци­те. Те са от раз­ли­чен ха­рак­тер и стесн­яват да гол­яма сте­пен сво­бо­да­та на ва­шия из­бор. За мно­зи­на глав­на е лип­са­та на па­ри. Труд­нос­ти­те са свър­за­ни съ­що та­ка с до­ма ви и с някои пред­ва­ри­тел­но уго­во­ре­ни сре­щи. Някои ги оча­ква съ­де­бен про­цес, но раз­глеж­да­не­то му ще бъ­де от­ло­же­но.

БЛИЗНАЦИ

Дос­та неп­рия­тнос­ти ги оча­кват и Близ­на­ци­те в по­не­дел­ник. Та­ки­ва мо­гат да ви съз­да­дат зли и свад­ли­ви же­ни в служ­ба­та. С ло­шо раз­ви­тие са свър­за­ни ва­ши­те фи­нан­си днес и мно­зи­на имат как­то лич­ни, та­ка и до­маш­ни проб­ле­ми. Денят е неп­рия­тен за де­ло­во пъ­ту­ва­не. Въз­мож­но е да заб­ра­ви­те не­що, кое­то ви е мно­го необ­хо­ди­мо.

РАК

Ра­ци­те за­поч­ват ло­шо сед­ми­ца­та. Проб­ле­ми­те ви са свър­зва­ни с кон­так­ти­те и фи­нан­си­те. Ху­ба­во е то­ва, че по­не до­маш­ни­те от­шум­яват. Мно­зи­на все още про­дъл­жа­ват ине­ртно свое­то раз­ви­тие, но в де­ло­ви­те си ан­га­жи­мен­ти трябва да оча­ква­те пром­яна, изи­сква­ща по­ве­че ак­тив­ност. Ще се за­поз­нае­те с чо­век, кой­то ще ви по­мог­не с ин­фор­ма­ция.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те са мал­ко объ­рка­ни по някои де­ло­ви проб­ле­ми, и то е за­що­то точ­но в мо­мен­та съ­щес­тву­ват го­ле­ми преч­ки за раз­гръ­ща­не на дей­ствия. Опи­ти­те ви да на­ме­ри­те раз­ре­ше­ние­то им чрез кон­так­ти с хо­ра от ва­ша­та про­фе­сио­нал­на сфе­ра ще бъ­дат нап­раз­ни днес. Не при­бър­звай­те по ни­ка­къв на­чин, дей­ствай­те ба­лан­си­ра­но.

ДЕВА

Денят ще бъ­де из­пъл­нен с преч­ки за вас. Са­мос­тоя­тел­но ще ви бъ­де мно­го труд­но да ги раз­ре­ши­те, осо­бе­но въп­ро­си от фи­нан­сов ха­рак­тер. Бъ­де­те бди­тел­ни към пред­ло­же­ния­та, кои­то ще бъ­дат от­пра­ве­ни към вас днес. Биз­нес­ме­ни­те трябва да се от­не­сат с гол­ямо вни­ма­ние към парт­ньо­ри­те си. Въз­мож­ни са кон­флик­ти на ба­за па­ри.

ВЕЗНИ

Фи­нан­со­вият проб­лем се ока­зва най-неп­рия­тен за вас в по­не­дел­ник. Мно­зи­на ще бъ­дат при­тес­не­ни съ­що та­ка от про­фе­сио­нал­ни проб­ле­ми, но де­ло­ва­та стра­на на ва­ши­те ан­га­жи­мен­ти не би­ва да ви сму­ща­ва, за­що­то още днес ще по­лу­чи­те доб­ри но­ви­ни. Не раз­чи­тай­те на под­кре­па от стра­на на прия­те­ли.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни­те днес не трябва да правят ни­как­ви сдел­ки, ка­сае­щи по-го­ле­ми су­ми. То­зи ден е лош за вас и неп­рия­тнос­ти­те ви ще про­дъл­жат през це­лия ден, не­за­ви­си­мо да­ли ста­ва въп­рос за де­ла,  свър­за­ни с об­щес­тво­то или ад­ми­нис­тра­тив­ни ин­стан­ции. Денят бе­ле­жи на­ча­ло­то на про­ме­ни, ка­сае­щи пре­ди всич­ко до­ма и про­фе­сия­та ви.

СТРЕЛЕЦ

Ва­ша­та ене­ргич­нос­т мно­го чес­то пре­ми­на­ва в аг­ре­сия и то­ва мо­же мно­го да ви нав­ре­ди. На пър­во място се оче­рта­ват слу­жеб­ни­те ви за­дъл­же­ния. Тук кон­флик­тът с же­ни е поч­ти неиз­бе­жен, ако дей­ства­те в поз­на­тия ви на­по­рист стил. Труд­нос­ти има и при биз­нес­ме­ни­те, кои­то днес най-ве­роя­тно опи­рат до за­дър­жа­не на па­рич­ни сре­щи или отказ от подписване на договори.

КОЗИРОГ

Мно­зи­на от Ко­зи­рог са­ми ще си пре­чат. То­ва мо­же да ста­не по два на­чи­на – или чрез пре­ка­ле­но из­чак­ва­не раз­воя на да­де­но раз­ви­тие, или през из­бър­зва­не в дей­ствия­та. Вие не сте хо­ра на край­нос­ти­те и трябва да на­ме­ри­те сред­ния път. Из­вес­тни неп­рия­тнос­ти се явяват в до­ма ви, но днес ще е поч­ти не­въз­мож­но да ги раз­ре­ши­те, но все пак положете усилия в тази посока.

ВОДОЛЕЙ

В по­не­дел­ник Во­до­леи­те крещ­ящо се нуж­даят от фи­нан­си. Точ­но то­ва не би­ва да пра­ви­те. Не са­мо че няма­те шанс за при­до­бив­ки, но мо­же да се слу­чи и зло­по­лу­ка. Не про­веж­дай­те раз­го­вор с ше­фо­ве­те си във връз­ка със зат­руд­не­ния­та си, не споделяйте дори с половинката си. Та­ка са­мо ще по­ка­же­те прак­ти­чес­ки­те си не­въз­мож­нос­ти и недостатъци.

РИБИ

Днес Ри­би­те имат въз­мож­ност да се справят с раз­лич­ни проб­ле­ми и то­ва ви да­ва гол­яма уве­ре­нос­т да дей­ства­те по из­пи­та­ни­те си ме­то­ди. С труд­нос­ти ще се сблъс­ква­те пос­тоя­нно. Те се­га са лич­ни, фи­нан­со­ви и ако трябва да кон­так­ту­ва­те с на­чал­ни­ци. Някои от Ри­би имат мно­го доб­ра тър­гов­ска за­лож­ба и ще раз­чи­тат днес на но­ви кон­так­ти.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене