ХОРОСКОП ЗА 15 ЮЛИ

ОВЕН

Неделя е ин­те­ре­сен ден за мно­зи­на. На­си­тен е със съ­би­тия, ко­и­то мо­гат да се оп­ре­де­лят ка­то раз­но­род­ни. В об­щи ли­нии, въп­ре­ки неп­ри­я­т­нос­ти­те, ко­и­то има­те в до­ма и в служ­ба­та по по­вод лю­бов­ния жи­вот, при ня­кои де­нят има и дос­тойн­с­т­ва, ко­и­то не са за пре­неб­рег­ва­не. Той ще бъ­де пе­че­ливш за мно­зи­на и ще пос­тиг­не­те раз­би­ра­тел­с­т­во за съв­мес­т­на ра­бо­та.

ТЕЛЕЦ

Днес всич­ки Тел­ци тряб­ва да са мно­го вни­ма­тел­ни с хо­ра­та, ко­и­то на­ри­чат свои при­я­те­ли, ще дейс­т­ват сре­щу вас, обе­ди­ня­вай­ки уси­ли­я­та си – не се кон­ф­рон­ти­рай­те. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни и за лич­ни­те си от­но­ше­ния с лю­бов­ния пар­т­ньор. Де­нят е лош за пъ­ту­ва­не и ако не е край­но на­ло­жи­тел­но, е ху­ба­во да не го пра­ви­те.

БЛИЗНАЦИ

За Близ­на­ци­те неделя се ха­рак­те­ри­зи­ра с из­ра­зи­тел­но без­по­койс­т­во от­нос­но па­ри и проб­ле­ми със съд­руж­ни­ци­те. Ста­ва въп­рос пре­дим­но за оне­зи, ко­и­то се за­ни­ма­ват с биз­нес, и е ред­но да не ра­зис­к­ва­те важ­ни проб­ле­ми за бъ­де­щи­те си де­ла. За мно­зи­на кон­так­ти­те ще пре­ми­нат доб­ре, за­поч­ва и раз­ре­ша­ва­не­то на до­маш­ни­те проб­ле­ми.

РАК

На мно­зи­на от Рак проб­ле­ми­те се­га са бо­лез­не­ни, но до то­ва раз­ви­тие не се е стиг­на­ло без лич­но­то ви учас­тие, ко­е­то тряб­ва да се на­ре­че бе­зу­час­т­ност. Та­ка днес се из­п­ра­вя­те пред двой­но по-теж­ки за раз­ре­ша­ва­не въп­ро­си и ня­ма мяс­то за от­с­тъп­ле­ние. Труд­нос­ти­те се от­на­сят до до­маш­ни­те кон­так­ти и пъ­ту­ва­ни­я­та и мно­го чес­то до лич­но­то ви пси­хи­чес­ко и фи­зи­чес­ко със­то­я­ние.

ЛЪВ

Неделя е един от доб­ри­те дни за Лъ­во­ве­те. Не че всич­ко око­ло вас е на­ред, но днес мо­же­те да се на­дя­ва­те на ду­хов­на под­к­ре­па, чрез ко­я­то ра­бо­ти­те ви ще вър­вят. Зат­руд­не­ни­я­та са най-ве­че фи­нан­со­ви се­га, но ако се ак­ти­ви­зи­ра­те, мо­же­те да ги раз­ре­ши­те. Реа­ли­за­ция­та на все­ки за­ви­си от спе­ци­фич­ни­те ус­ло­вия на жи­вот. Дру­ги ще осъ­щест­вят же­лан лю­бо­вен кон­такт.

ДЕВА

Тру­ден ден, през кой­то мно­зи­на от вас ня­ма да зна­ят с как­во да се за­ло­вят. Ва­ши­те проб­ле­ми не са мал­ко и из­г­леж­да най-се­ри­о­з­ни­те от тях се свър­з­ват с про­фе­си­о­нал­ния ви жи­вот. Но не тряб­ва да дейс­т­ва­те при­бър­за­но или без да сте нап­ра­ви­ли дос­та­тъч­но точ­ни пре­цен­ки. Дру­ги от вас ще се за­рад­ват на по­се­ще­ние от чуж­би­на­.

ВЕЗНИ

Не са мал­ко оне­зи от Вез­ни, ко­и­то имат про­фе­си­о­нал­ни проб­ле­ми се­га, но въп­ре­ки то­ва ед­ва ли ще ви обър­нат не­о­б­хо­ди­мо­то вни­ма­ние. Тер­за­е­те се по-ско­ро от лю­бов­на връз­ка и днес мно­зи­на ще се на­со­чат из­ця­ло към ре­а­ли­зи­ра­не­то й. Ня­кои ще бъ­дат дос­та ак­тив­ни в ра­бо­та­та си, но съ­щес­т­ву­ва опас­ност да про­пус­не­те важ­ни де­тай­ли, ко­и­то на прак­ти­ка обез­с­мис­лят дейс­т­ви­я­та ви.

СКОРПИОН

От осо­бе­на важ­ност за Скор­пи­о­ни­те е съг­ла­су­ва­ност­та на всич­ки дейс­т­вия, от­на­ся­щи се до про­фе­си­я­та или биз­не­са ви. Ня­кои биз­нес­ме­ни се опа­ся­ват твър­де мно­го от дейс­т­ви­я­та на пар­т­ньо­ри­те си, но без­по­койс­т­ва­та си мо­же­те да ре­ши­те са­мо при пряк кон­такт и чес­т­но от­но­ше­ние. Мно­го бър­зо се раз­ре­ша­ват слу­жеб­ни­те проб­ле­ми за го­ля­ма част от зна­ка.

СТРЕЛЕЦ

Ед­но но­во за­поз­нан­с­т­во ще ви пре­въз­бу­ди емо­ци­о­нал­но и мно­зи­на от вас ще си пос­та­вят за цел да го пре­вър­нат в лю­бов­на връз­ка. За ня­кои от вас то­зи чо­век ще се по­я­ви в до­ма ви и от­тук на­та­тък тряб­ва мно­го да вни­ма­ва­те, тъй ка­то не е из­к­лю­че­но да нас­тъ­пят се­мей­ни раз­ног­ла­сия. Про­фе­си­о­нал­ни­ят ден се явя­ва неп­ри­я­тен, раз­ре­ша­ва­не­то на де­ло­ви­те проб­ле­ми е свър­за­но с дос­та уси­лия от ва­ша стра­на.

КОЗИРОГ

Неделя е дос­та до­бър ден за пъ­ту­ва­не, и то про­фе­си­о­нал­на ко­ман­ди­ров­ка. Де­нят ви да­ва пре­дим­с­т­во за ре­а­ли­за­ция на до­го­во­ри, за про­веж­да­не на пре­го­во­ри или за пос­ти­га­не на спо­ра­зу­ме­ния. Мно­зи­на от Ко­зи­ро­зи­те из­пит­ват го­ле­ми при­тес­не­ния във връз­ка със служ­ба­та си, но те са не­о­с­но­ва­тел­ни.

ВОДОЛЕЙ

Мно­зи­на от Во­до­лей до­пус­кат съ­щес­т­ве­на греш­ка в неделя, ка­то в до­маш­ни­те си от­но­ше­ния на­ла­гат ти­пич­но де­ло­ви прин­ци­пи. По то­зи на­чин са­мо ще изос­т­ри­те об­с­та­нов­ка­та и не е из­к­лю­че­но да пос­лед­ват кон­ф­рон­та­ции. То­ва ве­ро­я­т­но е та­ка, за­що­то мно­зи­на от вас са при­тес­не­ни във връз­ка с не­о­чак­ва­ни слу­жеб­ни неп­ри­я­т­нос­ти. Доб­ри фи­нан­со­ви въз­мож­нос­ти.

РИБИ

Въп­ре­ки че мно­зи­на от вас се чув­с­т­ват до из­вес­т­на сте­пен фи­зи­чес­ки и пси­хи­чес­ки за­тор­мо­зе­ни, неделя ня­ма да ос­та­не вял ден за вас. Ак­тив­ни сте и ня­кои пър­во­на­чал­ни ус­пе­хи ще ви да­дат още по­ве­че ку­раж. При­те­жа­ва­те ог­ро­мен къс­мет и той ще ви по­мог­не във всич­ко.  Не тър­се­те под­к­ре­па на вли­я­тел­ни хо­ра. Лю­бов­ни при­тес­не­ния тер­заят мла­ди­те.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене