Може ли работодателят да намали парите за “клас” прослужено време

Въпрос: Има ли право работодателят да намали размера на възнаграждението за професионален опит от 1,2% на 1%?

Т. Тодоров, гр. Габрово

Отговор: Допълнително трудово възнаграждение за “трудов стаж и професионален опит” се определя по реда на чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата /НСОРЗ/. В чл. 12, ал. 6 от наредбата е предвидено, че минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се определя от Министерския съвет след провеждане на консултации с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на национално ниво.

С ПМС № 147 на МС от 29. 06. 2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит минимален размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит е определен на 0,6 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. С колективен трудов договор на браншово равнище се определя минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за съответния бранш, а конкретният размер се определя в колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за работната заплата в предприятието и в индивидуалния трудов договор – ал. 7 на чл. 12 от наредбата. В чл. 57, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че колективният трудов договор има действие спрямо работниците и служителите, които са членове на синдикалната организация – страна по договора.

В случай, че посоченият в запитването размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит е договорено при сключване на трудовия договор или в по-късен момент, следва да имате предвид, че в чл. 119 от Кодекса на труда е предвидено, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение, и др.). В случай, че работникът или служителят не е съгласен с предложената от работодателя промяна в условията на трудовия договор и не подпише допълнителното споразумение, то не поражда правни последици. Остават да действат клаузите на подписания от двете страни трудов договор или допълнително споразумение към него.

Ако считате, че правата Ви са нарушени, можете да сигнализирате в съответната инспекция по труда, най-близкия офис на КНСБ в страната, или да търсите правата си и по съдебен ред.

Тодор Капитанов, юрист, Национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

/Труд

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене