ХОРОСКОП ЗА 8 ФЕВРУАРИ

ОВЕН

В чет­вър­тък Ов­ни­те са дос­та не­си­гур­ни по­ра­ди труд­нос­ти и проб­ле­ми око­ло тях. То­ва със­тоя­ние е не­ти­пич­но за вас и мно­зи­на би­ха из­бра­ли пог­реш­но­то ре­ше­ние, от­кол­ко­то ре­ши­тел­нос­тта. Въп­ре­ки преч­ки­те вие сте в със­тоя­ние за пра­ви­лен из­бор. В служ­ба­та се па­зе­те от скан­да­ли.

ТЕЛЕЦ

Неп­рия­тен чет­вър­тък за Тел­ци­те, въз­мож­ни са се­риоз­ни за­гу­би или неп­ред­ви­де­ни слу­чаи. Биз­нес­ме­ни­те да не пре­неб­рег­ват съ­вет от мъж от стра­на на съд­руж­ни­ци­те. Чет­вър­тък е мно­го ва­жен ка­то раз­ви­тие и за­ви­си от аде­кват­ни­те ви реак­ции. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви в ра­бо­та­та си.

БЛИЗНАЦИ

Вни­ма­вай­те, Близ­на­ци! Пред вас се оче­рта­ва лош ден с пре­дуп­реж­де­ния, ка­сае­щи най-ве­че кон­так­ти­те ви. Го­ле­ми неп­рия­тнос­ти за някои от ва­ши­те род­ни­ни и хо­ра от до­ма ви. Не се под­да­вай­те на не­га­тив­но­то емо­цио­нал­но влия­ние, а нап­ра­ве­те уси­лия за вът­реш­на хар­мо­ния.

РАК

Чет­вър­тък мо­же да бъ­де мно­го до­бър за Ра­ци­те, ако вни­ма­ват да не до­пус­кат греш­ки. Без­по­кой­ство­то ви за па­ри мо­же да ви под­тик­не към при­бър­за­ни дей­ствия или необ­мис­ле­ни фра­зи, кое­то ще бъ­де са­мо във ваш ущърб. Слу­жеб­ният ден ще бъ­де ху­бав, спо­коен и пол­зот­во­рен.

ЛЪВ

Труд­нос­ти в дей­нос­тта и за­бав­яне в де­ла­та при Лъ­во­ве­те. Денят е мал­ко неп­рия­тен и е доб­ре да взе­ме­те пред­вид съ­ве­та на ваш род­ни­на или прия­тел. Нео­бик­но­ве­на е си­туа­ция­та око­ло ра­бо­та­та на Лъ­во­ве­те. Мо­же да има­те дос­та проб­ле­ми в служ­ба­та, бъ­де­те из­пъл­ни­тел­ни.

ДЕВА

Нап­рег­нат ден с из­вес­тия за близ­ки хо­ра, някои ще по­лу­чат съоб­ще­ния от чуж­би­на. Неп­рия­тнос­ти­те и нап­ре­же­ние­то днес при Де­ви­те са най-ве­че от фи­нан­сов ас­пект и в служ­ба­та. Въз­мож­ни са се­риоз­ни „тру­со­ве“ на ра­бот­но­то място, бъ­де­те ко­рек­тни и пред­паз­ли­ви в по­ве­де­ние­то си.

ВЕЗНИ

За Вез­ни­те е мал­ко неп­рия­тен и нер­вен чет­вър­тък. Важ­но е за слу­жеб­но ан­га­жи­ра­ни­те да бъ­дат пре­циз­ни на ра­бот­но­то си място и до­ри да де­монс­три­рат под­чи­не­но­то си по­ло­же­ние спрямо ше­фо­ве и на­чал­ни­ци. Мно­го важ­ни са дей­ствия­та на биз­нес­ме­ни­те в пар­тни­ра­не­то.

СКОПРИОН

Дос­та гнев­ни са по­ве­че­то от Скор­пио­ни­те в чет­вър­тък, ве­роя­тно има­те ос­но­ва­тел­на при­чи­на, но и лес­но из­бух­ли­ви сте днес. По­доб­но по­ве­де­ние не е пре­по­ръ­чи­тел­но, за­що­то оби­кно­ве­но во­ди до за­гу­би. Опи­тай­те се да ов­ла­дее­те емо­ции­те и об­стоя­телс­тва­та ще се объ­рнат във ва­ша пол­за.

СТРЕЛЕЦ

Стрел­ци­те са осо­бе­но бла­го­раз­по­ло­же­ни към око­лни­те и люб­вео­бил­ни днес. Не че лип­сват проб­ле­ми при вас, но вие съум­ява­те да не на­то­вар­ва­те дру­ги­те и да не гу­би­те чувс­тво­то си за ху­мор. Притесненията ви са свързани с пари, очакват ви големи харчове. Прия­тел­ско­то ви нас­трое­ние би би­ло от пол­за днес, за­що­то не са из­клю­че­ни сблъ­съ­ци на ра­бот­но­то място.

КОЗИРОГ

Нео­бик­но­ве­на­та си­туа­ция око­ло Ко­зи­ро­зи­те мо­же да ги нап­ра­ви дос­та стро­ги днес. Ве­роя­тно ще се из­яви­те най-ве­че на ра­бот­но­то си място, къ­де­то дей­стви­тел­но има­те по­вод във връз­ка с го­ле­ми неп­рия­тнос­ти. Извършвайте добросъвестно служебните си задължения, наблюдават действията ви и ви оценяват. Доб­ре е да сте по-пред­паз­ли­ви и да не „хвърл­яте“ из­лиш­ни нер­ви.

ВОДОЛЕЙ

Ед­ва ли се чувс­тва­те доб­ре в чет­вър­тък и при­чи­ни­те са от емо­цио­нал­но и фи­нан­со­во ес­тес­тво. Въп­ре­ки то­ва има­те прек­рас­ни въз­мож­нос­ти за фи­нан­со­ви при­до­бив­ки, при то­ва най-нео­чак­ва­но за някои. Слу­жеб­ният ден е ус­пе­шен, но вни­ма­вай­те да не до­пус­не­те някак­ва греш­ка. Не че ще е фатална, но ще доведе след себе си куп други, които ще ви изнервят.

РИБИ

Ус­пе­шен чет­вър­тък въп­ре­ки без­по­кой­ства­та ви у до­ма. Бла­гоп­рия­тни се от­кри­ват при Ри­би­те за раз­ре­ша­ва­не фи­нан­со­ви въп­ро­си. Слу­жеб­ни­те при­тес­не­ния мо­же­те да от­стра­ни­те с по­мощ­та на шеф или на­чал­ник. По от­но­ше­ние на род­нин­ски въп­ро­си мъж ще ви бъ­де мно­го по­ле­зен. Предприемете днес стъпки към примирие за наследствен имот, който е камъчето на раздора с близките ви.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене