На работна среща в Благоевград, СЮЗО представи резултатите от проучване на потенциала за компостиране в Югозападните общини

Сдружение на Югозападните общини проведе работна среща по проект „Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот“. Активно участие взеха общински служители от двадесет и седемте целеви общини от Югозападна България и Югоизточна Македония.
Двудневната работна среща бе разделена условно на четири панела. В първия панел бе разгледан детайлно потенциала за компостиране на национално, регионално и местно ниво, като особено внимание бе обърнато на целевите общини. Във втория панел се обърна внимание на анализа разходи – ползи при подготовка на проекти на общинско ниво, като участниците проведоха практически обучения с български и македонски експерти и разработиха конкретни примери от общините. В третия модул беше представено социологическо проучване сред населението в трансграничен регион на Югозападна България, относно социалните нагласи на респондентите и финансовите ползи от процеса компостиране. В четвъртия модул беше представено същото проучване, но за общините от Югозизточна Македония.
Участниците, под ръководството на екипа на СЮЗО и с помощта на експерти, разработиха и примерни планове за действие на общинско ниво.
Основните изводи и препоръки от работната среща са:
– Въвеждането на разделно събиране сред обхванатите общини, на територията на които действат Регионални сдружения по управление на отпадъците, е предпоставка за въвеждане на компостиращи системи за тези територии.
– Разработването и прилагането на Регионални планове за управление на отпадъците трябва да включва широка информационна кампания за местните общности, в която да бъдат разяснени ползите от дейностите по компостиране, така че по-голям процент от населението да се включи в него.
– Пилотното изпълнение на проекти, които включват дейности по въвеждане на домашни компостиращи системи, могат да бъдат ползвани с постигнатите от тях резултати като добра практика, която да бъде мултиплицирана и сред други общини.
– Положителните нагласи на местните общности са елемент, който трябва да бъде използван от местните институции при изпълнение на общи мерки и програми за опазване на околната среда, посредством дейности по компостиране;
– Земеделските стопани, извършващи дейности и регистрирани в службите по Земеделие към Регионалните звена на Държавен фонд „Земделие“ могат да бъдат подпомагани целево с лични компостери, които да ползват за дейността си.
– Възможностите, които предоставят Оперативните програми на общините, трябва да бъдат използвани като финансов инструмент за въвеждане на компостиращи инсталации и изграждане на екологосъобразна инфраструктура на територията на Регионалните сдружения по управление на отпадъците в Югозападна България.
– Промяната на обществените нагласи в полза на дейности по компостиране е възможна посредством оповестяването на финансовите ползи от него в дългосрочен аспект.

Повече информация за проекта и за предстоящите дейности можете да намерите в интернет на адрес: www.composting-home.eu.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене