Старейшините на Гоце Делчев се събират на заседание утре, за какво ще гласуват

На 25 октомври от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

Ето какво ще обсъждат и за какво ще гласуват местните старейшини: 

 1. Информация за текущо изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Гоце Делчев за първото полугодие на 2017 г.
 2. Одобряване на вътрешни компенсирани промени на разходите по обектите на Поименен списък по капитално строителство за 2017 г. и Отчет за текущото му изпълнение за първото полугодие на 2017 г.
 3. Одобряване на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза на община Гоце Делчев за периода 2018-2020 година.
 4. Актуализиране на Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на отпадъците за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за периода 2014-2020 г.
 5. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Гоце Делчев през 2017 г.
 6. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на земеделски земи, частна общинска собственост.
 7. Закупуване на недвижим имот, частна собственост от община Гоце Делчев.
 8. Продажба на УПИ ХІ, имот планоснимачен номер 878 от кв.77 по плана на с.Брезница на собственика на построената в имота сграда.
 9. Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ, имот пл.№ 536 от кв.48 по плана на с.Корница.
 10. Прекратяване на съсобственост в УПИ І от кв.52 по плана на с.Корница.
 11. Провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем на лекарски кабинети и стоматологичен кабинет, собственост на община Гоце Делчев.
 12. Откриване на процедура по създаване на Организация за управление на туристически район „Рила-Пирин“.
 13. Кандидатстване на община Гоце Делчев с проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
 14. Даване на съгласие за кандидатстване с проект по Национален доверителен екофонд.
 15. Промяна наименованието на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост“.
 16. Промяна наименованието на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция“.
 17. Промяна наименованието на социална услуга „Дневен център за възрастни хора с увреждания“.
 18. Промяна наименованието на социална услуга „Дневен център за деца и младежи с увреждания“.
 19. Изграждане на покрит пазар за промишлени стоки, реконструкция и модернизация на сграда с производствено предназначение, собственост на „Общински пазари“ ЕООД, намиращи се в парцел ІV на кв.97А.
 20. Одобряване на техническо задание и разрешаване изготвяне на ПУП – Парцелен план за транспортен достъп до имот 17395.64.12 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев.
 21. Одобряване на техническо задание и разрешаване изготвяне на ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод и даване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през поземлени имоти, собственост на община Гоце Делчев.
 22. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с № 17395.90.10, местност „Заемджиков чифлик“ от землището на гр.Гоце Делчев, за „Овцеферма“.
 23. Одобряване на техническо задание и разрешаване изготвяне на ПУП – Парцеларен план за трасе на електропровод и даване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през имот, собственост на община Гоце Делчев.
 24. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с № 17395.76.12, местност „Симитли чаир“ от землището на гр.Гоце Делчев, за „Жилищно, туристическо и търговско строителство.
 25. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /ливада/ с № 018094, местност „Мантара“ от землището на с.Борово, за „Автосервиз, кафе и офис“.
 26. Разрешаване изготвяне на проект за ПУП-ПР и ПЗ за ПИ 17395.137.4 по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев – промяна на предназначението от „нива“ в Пп за „Склад за съхранение на селскостопанска продукция“.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене