Магията на танца

Юлия БАЙМАКОВА

С времето гоцеделчев­ската публика все по-бурно аплодира всяка изява на своите любимки, танцьорки­те от ВИВА ДЕНС СТУДИО. Те завладяват с прецизните си изпълнения както на кла­сически, така и на модерни хип – хоп танци. Движенията им са винаги добре отработе­ни, съчетанията – ритмични, синхронът – на ниво, а те – артистични, пластични, лъче­зарни! Налице е пълната им отдаденост на танца и жела­нието да зарадват зрителите, както и своята художествена ръководителка, г-жа Ангели­на Лефтерова.

Ани, както свойски я нари­чат нейните възпитанички, а и всички в града, още от дете спортува и танцува. Със своите из­пълнения на латиноамери­кански танци тя предста­вя град Гоце Делчев на множество фестивали в страната и чужбина. Тренира и кикбокс. Тре­нира, танцу­ва и мечтае един ден да има собстве­на школа и тя да се казва ВИВА ДЕНС – ДА ЖИВЕЕ ТАНЦЪТ! Го­дини по-къс­но с помощта на своя съ­пруг тя сбъд­ва мечтата си, създава и ръководи балетна формация ВИВА ДЕНС! Но това съвсем не става лесно като в приказ­ките. Между детските мечти и превръщането на едно хоби в професия минават години на упорит труд, през които младата жена защитава ма­гистърска степен по физиче­ско възпитание и спорт, ста­ва лицензиран инструктор по ЙОГА, ПИЛАТЕС, АЕРОБИКА и КАНГО ДЖЪМПС.

Началото е поставено през 2004 година в село Гърмен и много скоро в школата се включват над сто деца от цялата община. Тъй като ин­тересът става все по-голям, през следващата година ин­структорката по танци откри­ва такива школи и в селата Огняново и Сатовча. Нейният ентусиазмът се предава и на децата, а това е основната предпоставка за успех. Гру­пата от село Гърмен завоюва трето място на национално състезание „Орфеева дарба“ в град София, а сатовчански­те момичета печелят награ­ди в категория „Характерен танц“ на международен дет­ски фестивал „Музите“ – град Царево. През 2005 година е открита и школа към Воен­ния клуб в град Гоце Делчев. Съставът бързо набира ско­рост и две години след съз­даването си е отличен от ми­нистъра на отбраната с приз и грамота за първо, второ и трето място в преглед на ху­дожественото военно твор­чество. Примерът на децата увлича и големите. Жените в по-зряла възраст също за­почват да спортуват и танцу­ват. Интерес към модерните танци проявяват и в съседна Гърция, което е причина през 2006г. да се създаде такава школа и в град Като Невро­копи.

През годините студиото на г-жа Лефтерова завоюва все повече признания на област­ни, национални и междуна­родни състезания, турнири и фестивали, като най-високи­ят връх е тазгодишното му представяне на междунаро­ден фестивал в град Банско, което завършва с общо девет награди, от които три първи места в категории „Характе­рен танц“ и „Хип – хоп“. Също през тази година момичетата се класират на първо място в категория „Хип – хоп мини“ на национално състезание „Път към славата“ – град София.

Още по-голямо признание за труда на ръководителката е благодарността на нейни­те възпитанички. На много от тях тя е помогнала да от­крият себе си, своето приз­вание. Разговарям с една от танцьорките – единадесето­класничката Христина Димо­ва, която посещава школата от осем години и е постигна­ла завидна техника на изпъл­нение. „За мен ВИВА ДЕНС“ е емоция, множество спомени, възпитание и една стабилна основа – споделя Христина. – Всичко това ме оформи като личност, за което съм из­ключително благодарна. Не мога да си представя живота по различен начин. Сигур­на съм, че няма да спра да танцувам, независимо дали това ще бъде основното ми занятие, или „моето си нещо“, чрез което мога да си отпо­чивам от външния свят. Ще се опитам да направя така, че магията на танца да бъде винаги с мен.“

През годините школата все повече разширява дей­ността си. От доста време тя работи в сътрудничество със Сдружението на индий­ците в България и Индий­ското посолство в лицето на Негово превъзходител­ство посланика на Индия у нас г-н Раджеш Сачдева и индиеца Стив Сатя Въргес – колега на г-жа Лефтерова и приятел на цялата форма­ция. През октомври минала­та година гоцеделчевската школа взема дейно участие в представянето на индий­ската култура в град Варна със съдействието на Ико­номическия университет в града. В рамките на търже­ствата е проведен първият семинар по боливуд танци, в който преподавател е Ани Лефтерова. Участници в се­минара са над сто души от 5 до 75–годишна възраст. Два месеца по-късно школа­та участва и в честването на индийския празник ДИВАЛИ в град София.

Формацията на Ани Лефте­рова има утвърдени тради­ции. Тя е организатор на пър­вия фестивал на модерното изкуство в град Гоце Делчев, който се провежда ежегодно на рождения ден на форма­цията – 21.02. А през послед­ните три години школата ор­ганизира спортни танцови маратони с благотворителна цел. Част от събраните сред­ства се използват за рекви­зит на състава, а друга част се предоставя като дар за различни каузи и инициати­ви.

Категориите, в които деца­та се обучават, са: „Характе­рен танц“, „Ориенталски тан­ци“, „Етно танци“ и „Хип – хоп“. Освен в група, те могат да се изявяват в трио, дует или соло. Възрастта им е от 5 до 18 години. За тези, които не търсят изява чрез танц, сту­диото предлага множество групови и персонални трени­ровки за малки и големи. В него се провеждат часове по КРОСФИТ, ТАБАТА, КАЛИСТЕ­НИКА, ПИЛАТЕС, ЙОГА, КЕТ­ЛЕБЕЛ И КАНГО ДЖЪМПС – манията, която тресе цял свят.

Интересно е чии са съчета­нията, които възпитаничките на Ани Лефтерова изпълня­ват. Ето отговора на ръково­дителката: “Някои движения в нашите танци са породени от големите ЕМ ТИ ВИ звезди. Другото е мое творчество. По отношение на музиката – предпочитаме комерсиална музика в съвременния и ла­тино танц. За спорта използ­ваме лицензирана музика, правена специално за наша­та зала и тренировки.“

От съществено значение, разбира се, е и финансовата страна. Ръководителката е благодарна на всички спон­сори. „Винаги се намират хора – казва тя, обичащи изкуството и спорта, които застават зад нас и нашите идеи, като г-н Велизар Лет­ков – ЗК ЛЕВ ИНС АД, г-н Иван Белянов и г-н Росен Ду­манов, Ротари клуб в града и община Гоце Делчев, от коя­то получаваме най-голямо съдействие и подкрепа.

Балетната формация ВИВА ДЕНС има не само минало и настояще, но и бъдеще. Надеждите и са свързани с участие в международен тан­цов турнир КАВАЛА ОУПЪН 2017г. За по-нататък – вре­мето ще покаже…

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене