Античният град „Хераклея Синтика“ става обект от национално значение

Валентин Герчев

Античният град „Хераклея Синтика „ в близост до комплекса на пророчицата Ванга ,и отстоящ на километри от общинския център Петрич ,става обект от национално значение.Заповедта е издадена от предишния министър на културата Вежди Рашидов  и от вчера е окачена на публично място в община Петрич .Тя е за сведение  на всички жители на петричкото село Рупите ,които са пряко заинтересовани от предписанията в заповедта.Те вече са уведомени писмено ,поясниха от екипа на кмета на Петрич Димитър Бръчков.На територията на недвижимата културна ценност се забранява обработката на земя и всякакви строителни дейности с изключение на изграждане на инфраструктура ,свързана с експлоатирането на недвижимите културни ценности ,или за осигуряване на достъп или обслужване на посетители-защитни покрития,навеси ,беседки ,информационни табла,художествено и функционално осветление,погледни площадки ,пътеки и парапети.Забранява се също всякакъв вид селскостопанска обработка на земята ,както и засаждането на трайни насаждения с дълбока коренна система ,заблатяване ,изграждане на мелиоративни и хидротехнически съоръжения.Допуска се използването на територията като ливади и пасища.Забранява се разкриването на кариери за добив на подземни богатства и изграждане на ветрогенераторни и фотоволтаични  паркове и площадки в територията на недвижимата културна ценност.Забраната ще попари мераците на софийски мощни фирми които искаха изграждането  на такива съоръжения в землището на с.Рупите . Имаше дори за разглеждане  инвестиционни намерения  преди две години , постъпили от няколко бизнесмени ,докато на власт бе предишния кмет на Петрич –Вельо Илиев.Територията на охранителната зона „РежимА“по КВС е определена единствено като територия за археологически проучвания ,консервация ,реставрация и социализация на архиологическите структура.Допуска се селскостопанска обработка на земята до дълбочина 0,60 м.Забранява се обаче риголване.При реализация все пак на инвестиционни намерения в зоната ,проектната документация ще се съгласува с Министерството на културата на основание чл.83 и по реда на чл.84 от ЗКН.Проектните дейности ще се извършват след провеждането на спасително археологическо проучване на терените,които ще бъдат засегнати от инвестиционното намерение.Резултатите от такова спасително археологично проучване ще се приемат само от експертна комисия по реда на чл.158а от ЗКН,се казва още в заповедта на бившия министър на културата Вежди Рашидов .Заповедта му е вписана вече в Националния регистър на недвижимите културни ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.Ако има засегнати от настоящите предписания в заповедта ,тя може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене