Целта ни е една – с всички сили да опазваме живота на майките и децата

В навечерието на Деня на родилната помощ се срещнахмес д-р Иван Стоев – завеждащ Акушеро-гинекологичното отделениев МБАЛ „Иван Скендеров“ – град Гоце Делчев

Юлия БАЙМАКОВА

– Д-р Стоев, бихте ли ка­зали най-напред от колко години работите в това от­деление и откога сте негов завеждащ?

– Работя в отделението от самото начало на професио­налния си път, т. е. от 1981 г. , а завеждащ съм осма годи­на.

– Това означава, че имате база за сравнение. Какво се променя в работата на отде­лението? Какви са тенден­циите?

– Тенденциите са тези, които са характерни за цяла­та страна – намалява броят на ражданията. През мина­лата година в нашето отде­ление се родиха 546 деца, с 12 по-малко от предходната. И все пак районът ни е със сравнително голяма раж­даемост. Болницата е на второ място в областта по раждания през 2016г. Друг съществен показател е пе­ринаталната смъртност. При нас този процент е по-нисък от средния за страната, кое­то показва, че качеството на родилната помощ се подо­брява.

– Представете ни, ако оби­чате, екипа, с който работи­те.

– Екипът ни се състои от отлични професионалисти. Това се отнася както за гине­коложките д-р Стоева и д-р Герова, така и за педиатрите д-р Бъчварова и д-р Кълваче­ва – Стоева. При нас работят опитни акушерки. Всички в отделението, включително санитарките, вършат рабо­тата си със сърце. Имаме добро взаимодействие с колегите от Анестезиология и реанимация. Когато се на­ложи, правим консултации и с други отделения – Хирур­гично, Вътрешно, Инфекци­озно. Поддържаме добри контакти и с Кръводарите­лен център – Благоевград. Имам удоволствието да ра­ботя с прекрасни колеги при пълно разбирателство.

– Това е чудесно, като се има предвид колко напрег­нато и отговорно е естест­вото на работата ви.

– Така е. Работата ни дър­жи в напрежение постоян­но, стресови ситуации има немалко. Ние не можем да разчитаме само на рутината си. Целта ни е една – с всич­ки сили да опазваме живота и здравето на майките и де­цата.

– Бихте ли споделили за някой от най-драматичните моменти в работата си?

– Се­риозни усложне­ния при опера­тивни­те раж­дания не сме имали. Техният процент се увели­чи (през 2016 година – 26%) именно за да се избегнат тежки услож­нения за май­ката и дете­то. Но няма да за­бравя как по-ми­налата година ни се нало­жи да опери­раме две жени, бре­мен­ни в петия месец, чиято кръв не се съсир­ваше. Тогава от решаващо значение беше екипната ни работа. Доктор Първанов от отделението по Анестезио­логия и реанимация прило­жи съвременен препарат, благодарение на който поло­жението беше овладяно.

– От съществено значение за работата ви е и материал­ната база. Доволни ли сте от нея?

– Материалната база е добра, не можем да се оп­лачем. Отделението е ос­новно ремонтирано, всич­ки сектори са обновени. Антибактериални покрития, аспирационна система, съ­временна апаратура, ерго­номични легла и столове – това са само част от придобивките, които имаме. Доста болници в страната биха ни завидели за тях.

– Д-р Стоев, какво е Вашето мнение за системата с пръстовите отпечатъци?

– Ние искаме да работим максимално с пациентите, а не с компютрите. Сега какво става? Опитни акушерки, които, разбира се, не са компютърни специалисти, губят ценно време с тази несвойствена за тях дейност. Още повече, когато се допусне грешка, което е неизбежно.

– Имате ли и други безпокойства, свързани със здравната реформа?

– Някои от пътеките са недофинансирани. През миналата година в нашето отделение бяха извършени 145 раждания чрез секцио. Касата заплаща всяко от тях като нормално раждане, а то се извършва от екип, който се състои минимум от осем души. Това изисква заплащането да се преоцени.

– Вероятно и в Акушеро-гинекологичното отделение на дневен ред е въпросът за младите лекари специалисти.

– Да, младите лекари избягват болниците в малките градчета. Има и нещо друго – проблемът със специализацията. Излиза, че е по-добре да специализират в Германия, отколкото в България.

– Нека да завършим нашия разговор оптимистично, с надеждата, че проблемите ще бъдат решени, и в очакване на предстоящия празник

– Деня на родилната помощ, когато цялото общество благодари на всички вас, в чиито ръце се ражда животът!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене