Connect with us

Хороскоп

Хороскоп за 17 септември

Published

on

ОВЕН

Чет­вър­тък ид­ва с от­дел­ни труд­нос­ти за Ов­ни­те, но ще ви спо­хо­ди и нео­чак­ван къс­мет при из­пъл­не­ние на днев­ни­те де­ла. През ра­бот­ния ден е въз­мож­но да зае­ме­те доб­ра по­зи­ция и на та­зи ос­но­ва да пос­тиг­не­те при­до­бив­ка. На мно­зи­на ще се на­ло­жи да проявят дип­ло­ма­тич­ност при раз­го­вор с ко­ле­га.

ТЕЛЕЦ

По­ло­жи­тел­ни­те въз­мож­нос­ти на Тел­ци­те в чет­вър­тък са из­вън ра­бо­та­та им, във вре­ме­то за сво­бод­ни кон­так­ти. Ще има­те ус­пеш­ни сре­щи и раз­го­во­ри по проб­ле­ми, от­нас­ящи се за бъ­де­ща­та ви дей­ност, а някои ве­роя­тно днес ще пла­ни­рат пъ­ту­ва­не с де­ло­ва на­со­че­ност.

БЛИЗНАЦИ

Днес при вас на­те­жа­ва съоб­ра­зи­тел­нос­тта и мно­зи­на ще бъ­дат по-наб­лю­да­тел­ни от друг път. В мно­го слу­чаи стре­ме­жът към изо­ла­ция е ярко из­ра­зен, но в съ­що­то вре­ме ви поз­вол­ява ма­ща­бен пог­лед вър­ху зао­би­кал­яща­та ви дей­стви­тел­ност. Ра­бот­ният ви ден ще про­те­че с голям ус­пех.

РАК

Днес трябва да бъ­де­те из­клю­чи­тел­но вни­ма­тел­ни, за­що­то гра­ни­ца­та меж­ду ус­пе­ха и неус­пе­ха е не­за­бе­ле­жи­ма. Във всич­ки слу­чаи ще ви се на­ло­жи да упо­тре­би­те мно­го по­ве­че уси­лия от оби­кно­ве­но­то, за да пос­тиг­не­те по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти. В служ­ба­та си не да­вай­те глас­ност за на­ме­ре­ния­та си.

ЛЪВ

Из­клю­чи­тел­но ва­жен е чет­вър­тък за пред­ста­ви­те­ли­те на Лъв. Усъ­рдни и нас­той­чи­ви сте за из­пъл­не­ние на на­ме­ре­ния­та си, но вни­ма­ние­то ви трябва да бъ­де изо­стре­но се­га, тъй ка­то съ­щес­тву­ва ве­роя­тност да ос­та­не­те из­ма­ме­ни в на­деж­ди­те си, осо­бе­но ако раз­чи­та­те на чуж­да по­мощ.

ДЕВА

За по­ве­че­то от Де­ва чет­вър­тък ще се ока­же мно­го дъ­лъг ден. Не ста­ва въп­рос за неп­рео­до­ли­ми труд­нос­ти, с кои­то ще се сблъс­ка­те, а за то­ва, че в по­ве­че­то слу­чаи дей­ствия­та ви трябва да бъ­дат съоб­ра­зе­ни с обе­ктив­ни­те въз­мож­нос­ти. То­ва изи­сква ма­нев­ре­ност и из­бягва­не на кон­фрон­та­ции.

ВЕЗНИ

Чет­вър­тък ще бъ­де дос­та ус­пе­шен ден за Вез­ни­те, но в поч­ти всич­ки слу­чаи е нуж­но да раз­чи­та­те пре­дим­но на се­бе си и да дей­ства­те твър­до по на­ме­ре­ния­та си. Необ­хо­ди­мо е с гол­яма точ­ност да от­че­те­те кон­крет­ни­те си въз­мож­нос­ти и да пред­ви­ди­те еве­нтуа­лен нео­чак­ван об­рат.

СКОРПИОН

Ус­пе­шен чет­вър­тък за Скор­пио­ни­те. Къс­ме­тът ви е голям, без ни­как­ви опа­се­ния мо­же­те да пред­яви­те свои­те ис­ка­ния в служ­ба­та си или пред съд­руж­ни­ци­те в биз­не­са. Ва­ши­те де­ло­ви въз­мож­нос­ти са мно­гок­рат­но уве­ли­че­ни и мно­зи­на ще про­ве­дат сре­щи и кон­так­ти за раз­ре­ша­ва­не на важ­ни въп­ро­си.

СТРЕЛЕЦ

В чет­вър­тък без­по­кой­ство­то е по­ви­ше­но при мно­зи­на от Стре­лец. То се ос­но­ва­ва на реал­ни пред­пос­тав­ки за за­гу­би, кои­то лес­но мо­же­те да пре­диз­ви­ка­те по­ра­ди неб­ла­го­ра­зу­мие. По­ра­ди не­дос­та­тъч­но об­мисл­яне ще до­пус­не­те греш­ки в об­щес­тве­ни­те кон­так­ти и фи­нан­со­ви­те от­но­ше­ния. Затегнете кесията, в най-скоро време ще ви трябват пари за по-големи проекти.

КОЗИРОГ

От глед­на точ­ка на ва­ши­те де­ло­ви ан­га­жи­мен­ти чет­вър­тък се оче­рта­ва да бъ­де  ус­пе­шен. За мно­зи­на оба­че то­ва на­да­ли ще има съ­щес­тве­но зна­че­ние, тъй ка­то у вас се­га са сил­ни емо­цио­нал­нос­тта и стре­ме­жът към лю­бо­вен кон­такт. В то­ва от­но­ше­ние се прояв­ява по­ви­ше­но­то ви без­по­кой­ство. Не се отчайвайте по отношение на жена, която е обект на вашето внимание. Ще откликне на повика ви!

ВОДОЛЕЙ

Во­до­леи­те ще бъ­дат от­да­де­ни в чет­вър­тък в по­мощ на дру­ги­те. На пре­ден план са ва­шият ал­тер­на­ти­ви­зъм и спо­соб­нос­тта ви да по­ма­га­те. Денят из­цяло ще ан­га­жи­ра си­ли­те ви в то­ва нап­рав­ле­ние. Някои от вас ще се чувс­тват жер­тва на оп­ре­де­ле­на си­туа­ция.  В ра­бо­та­та ви денят но­си неу­добс­тва. Свързани с нечие обещание, което до този момент не е изпълнено.

РИБИ

За Ри­би­те чет­вър­тък е бла­гоп­рия­тен ден, но­сей­ки със се­бе си доб­ри въз­мож­нос­ти за лич­ни и про­фе­сио­нал­ни пос­ти­же­ния. Най-голям ус­пех се­га мо­же­те да има­те в кон­так­ти­те си с прия­те­ли или де­ло­ви съд­руж­ни­ци. При някои денят се ха­рак­те­ри­зи­ра с пъ­ту­ва­не, чий­то ус­пех ще бъ­де пъ­лен. Други са „закотвени” в службата си и ще са апатично настроени към работата си за деня.

коментара

Advertisement
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 25 септември

Published

on

ОВЕН

Любовните дела са на предни позиции за повечето Овни днес. В петък се очертават приятни емоции, но и възможности за материални приходи. Възползвайте се от обстоятелствата и наблегнете на контактите. Ще имате полза от тях. Предоставя ви се възможност да сключите изгодно контракти по дългосрочни договори.

ТЕЛЕЦ

Телците ще имат един добър ден благодарение на своята дипломатичност. Петък изисква от вас отлагане на по-сериозните занимания. Денят идва с нови предизвикателства в материалната област. Изгодните възможности се придружават и от неблагоприятни въздействия, тъй че бъдете много предпазливи.

БЛИЗНАЦИ

За Близнаци петък се явява последен ден за неизяснената семейна обстановка и трудностите във взаимоотношенията. Денят ще бъде щастлив за вас, ако приемете обстоятелствата, без да се опитвате да промените нещо или някого. Днес трябва да бъдете по-скоро отстъпчиви и прощаващи.

РАК

В петък вие ще се чувствате “господари” на положението и ще овладявате всякакви ситуации. Вашият авторитет е непоклатим и разчитайте най-вече на добрата си интуиция, няма да ви подведе, ще имате полезен ден. В службата се налага да бъдете уравновесени. Един конфликт там може да причини проблеми.

ЛЪВ

Лъвовете са в лошо настроение и могат да предизвикат неприятни последици в петък. Иначе денят е с позитивна характеристика за професионалните ви дела. Ще се радвате на хармонични взаимодействия с колеги и шефове. Не пренебрегвайте опита и мнението на по-компетентните. В личния живот са възможни проблеми.

ДЕВА

Девите в петък са застрашени от скандали при общуването си с другите – вкъщи и на работното място. Важно е да запазите спокойствие и да се постараете да хармонизирате отношенията с любимия човек. Не влизайте в спорове. В бизнеса не разчитайте на съдружници.

ВЕЗНИ

Везни, в петък се въздържайте спрямо разправии и конфликти. Петък е с добри перспективи за работата ви, но е необходимо да проявите повече усърдие и целенасоченост. В личния живот ще се чувствате пълноценни – успех в любовта, хармонизиране на семейните отношения. В петък финансите ви са стабилни.

СКОРПИОН

За по-голямата част от знака денят е доста ангажиран, изглежда най-много ще ви интересуват материалните дела. Наблегнете на контактите, очертават се изгодни перспективи. Приятелите и хората около вас са доста търпеливи и ви прощават много грешки и обиди, за да си позволите едно нелоялно поведение.

СТРЕЛЕЦ

Стрелците са неудовлетворени от развитието на тази седмица. Петък се свързва с доста работа, но имате възможности за делови напредък и изява на способностите. Разрешаването на задачите ще ви коства нерви, но е много важно да бъдете свързани и да се пазите от конфликти. Не пренебрегвайте мнението и съветите на колеги. Съобразете се с желанието на половинката ви да разпуснете сред приятели.

КОЗИРОГ

За Козирог петък ще бъде приятен и хармоничен. Добри възможности предлагат срещите и разговорите, още повече че делата ви се нуждаят от изчерпателна информация. Не е изключено да бъдете облагодетелствани с получаване на желани протекции. Заемете се с неотложните задачи и по възможност избягвайте конфликтите, само ще си скъсате нервите.

ВОДОЛЕЙ

Някакво лошо известие в дома ви може да ви притесни в петък, но иначе сте мобилизирани през деня. Притискат ви паричните проблеми и тези от вас, които имат бизнес, ще предприемат път с цел изясняване на партньорските взаимоотношения. Петък, погледнат от професионална гледна точка, е много ползотворен и ще донесе материални облаги на повечето от вас.

РИБИ

Денят е успешен за творческа изява и по отношение на материални дела. Лошо известие от роднина може да ви ядоса. Доста неприятен е служебният ден и се налага да потиснете емоциите и да не взимате конкретна страна при скандална обстановка, това може много да ви навреди. Днес ще задоволите любовните си интереси. Ще празнувате някакво събитие, което е от особена важност за вас. Някои са напрегнати в очакване на височайшe посещение в службата.

коментара

Continue Reading

Uncategorized

Хороскоп за 24 септември! Кошмарен ден за три зодии

Published

on

ОВЕН

В четвъртък Овните са с твърдото намерение да осъществят всичките си планове за деня. Обаче той ще се окаже доста тежък за много от вас. Бъдете мобилизирани и внимателни в работата си в службата. Има вероятност за негативни промени, свързани със съкращения или уволнения.

ТЕЛЕЦ

Лош ден за пътуване е четвъртък. Независимо по какви причини някои от Телец ще пътуват днес, денят е характерен с трудности и разочарования. От финансов аспект денят е много успешен и предлага благоприятна реализация в дейността ви. Обърнете по-голямо внимание на дома си и се вслушвайте в добрия съвет на по-възрастен ваш роднина.

БЛИЗНАЦИ

Четвъртък е много благоприятен за Близнаците, свързани с изкуството, и за тези от вас, които са на ръководни постове. Полезна дейност може да реализирате в областта на финансите и инвертирането. Няма да успеете да осъществите срещите, които сте планирали днес, но това не бива да пречи на вашата организираност.

РАК

Родените под Рак ще се чувстват добре в четвъртък и тяхната душевна хармоничност може да им помогне в много отношения. Денят може да бъде много успешен спрямо финансовата ви дейност, стига да не се отпускате и бездействате в тази връзка. В отношенията с шефовете си бъдете предпазливи.

ЛЪВ

Денят е тежък при Лъвовете и много от вашите планове за деня може да се осуетят. Препятствията, които могат да излязат на пътя ви, са свързани с хаотичност в действията ви и не напълно изяснените обстоятелства в дейността ви днес. Ще получите неприятни новини за съдебно решение относно имуществени въпроси с роднини. Очаква ви повишение.

ДЕВА

Девите са потиснати и мнителни днес. Сигурно имате основание, защото настъпват промени в живота ви и това ви кара да се чувствате нестабилни. Вашият консерватизъм е разклатен, а проблемите ви съвсем не се разрешават така, както бихте искали. Четвъртък е емоционален в служебно отношение.

ВЕЗНИ

Днес Везните трябва да обърнат по-голямо внимание на себе си и най-вече на здравето. Четвъртък е особено благоприятен ден за финансите ви. Печеливши са позициите ви при бизнес с партниране от чужбина. За местен бизнес обаче делата днес не се развиват добре и можете да очаквате множество неприятности от страна на съдружници.

СКОРПИОН

Четвъртък е успешен ден за вас, въпреки че сте имали неприятности, отразили се върху самочувствието ви. Вероятно сте загубили подкрепата на близък човек и това може да се отрази дори зле на здравето ви. Личен проблем може да бъде причина за дезорганизация на служебното ви място. Внимавайте да не загубите протекциите си от страна на колеги и шефове.

СТРЕЛЕЦ

При Стрелците четвъртък се характеризира с нервни претоварвания, разочарования и недобро здраве. Дейността ви този ден е доста затормозена по независими от вас причини и каквито усилия да полагате, резултатите едва ли ще ви удовлетворят. В бизнеса ще ви се предложи изгоден договор, който ще бъде само във ваш плюс. Приемете условията, но не се доверявайте само на казаната дума.

КОЗИРОГ

Козирог са застрашени от грешки в много аспекти на социалния живот. В четвъртък няма да имат необходимата предприемчивост, пък и желание за делова дейност. Неправилни или несвоевременни могат да се окажат действията ви в сферата на финансите. Четвъртък при вас е много комплициран, най-вече поради личните ви проблеми, породени от казана дума не на място.

ВОДОЛЕЙ

Вие отново сте перфектни в професията си и днес отново ще сте полезни за другите и съвършени в работата си. Неприятности ще има, но те няма да попречат на доброто ви настроение, още повече че някои от вас са любовно окрилени. Бизнесът и финансовата дейност няма да донесат необходимите и очакваните от вас резултати, но това да не ви разочарова и демотивира. Всичко ще се нареди с помощта на жена.

РИБИ

Четвъртък е много благоприятен за семейната хармония и материалното благополучие на дома при Рибите. Въпреки че днес не можете да разчитате на финансова помощ от страна на мъж, вие сте доста деятелни в тази сфера. Разрешаване на служебен проблем ще повиши самочувствието ви, но не бива да пропускате благоприятната възможност, която предлага денят. Успешно ще завършите начертаните си планове за четвъртък и ще останете удовлетворени от този факт.

коментара

Continue Reading
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

септември 2020
П В С Ч П С Н
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

ПОПУЛЯРНИ