Свържете се с нас

Хороскоп

Хороскоп за 15 април

Публикувано

на

ОВЕН

Много успешен ден за придобивки е понеделник за Овен и вероятно мнозина от вас ще имат успешни действия в това направление. Лесно ще постигнете договориране за извършване на дадена работа и безпрепятствено можете да извадите необходимите документи. Днес активността ви е завидна и ще успеете във всичко.

ТЕЛЕЦ

Понеделник за Телците е успешен ден, предоставящ добри възможности за действия в различни сфери на практическия живот. Работният ви ден ще бъде положителен, където при някои ще се говори усилено за повишение, което непременно ще се осъществи. Трудностите произтичат от делово пътуване, отложете го.

БЛИЗНАЦИ

В първия работен ден мнозина от Близнаци хващат здраво в ръцете си онова, което им предстои да извършат, гарантиращо им успех. Имате добър късмет и той няма да ви напусне, но не разчитайте само на него. Ще ви бъде предоставено правото на избор по въпрос, отнасящ се до работа. Бъдете дипломатични с колегите си.

РАК

Мнозина имат проблеми с работата, но понеделник е доста положителен ден и ще съумеете да се справите с тях. Активно търсещите работа ще имат шанс да се успокоят, тъй като ще получат ангажимент. Непреодолими трудности ще срещнете при решаване на проблеми, зависещи от администрации. Бъдете упорити!

ЛЪВ

Силен понеделник за Лъвовете и чрез активността си можете да постигнете много. Успехите се концентрират в контактите, които сега имат еднакви възможности в личната и деловата сфера. Проблеми ще имате от професионално естество.

ДЕВА

Чужди влияния ще определят настроението, начина на работа и потенциалните възможности на всички от Дева. Някои от вас са с блестящи професионални възможности, където ще е налице финансовият успех и възможностите за идейни реализации. Други от Дева имат да решават тежки проблеми и са доста объркани.

ВЕЗНИ

Днес Везните са закриляни и покровителствани, което значително ви облекчава. Проблемите ви са вкъщи и е разумно да потърсите начин за отстраняването им. Ще постигнете успех при разрешаването им, като промените отношенията с близките си. Добро е развитието на контактите в деловата сфера, използвайте ги!

СКОРПИОН

Динамично е движението на Скорпионите и това ви приближава към желани висоти. Понеделник носи и някои проблеми, които се отнасят до пътуване, контакти и подписване на договори. Бъдете съобразителни и не се доверявайте прекалено много на никого. Може да се стигне и до загуба. Избягвайте спорове с началници.

СТРЕЛЕЦ

В понеделник Стрелците са доброжелателни и с радост ще помогнат на близки и приятели. Денят е много добър за контакти и имате много голям късмет днес, но той трудно ще се осъществи по парични въпроси. Професионалният ден ще премине успешно за вас и можете да се надявате на помощ, която ще получите.

КОЗИРОГ

С голямо нежелание мнозина от Козирог започват първия работен ден от тази седмица. Голяма част от вас са затънали в проблемите си, които при някои са доста остри, а разрешаването им трябва да стане едва ли не незабавно. Ще постигнете успех, но за съжаление той няма да бъде моментален, бъдете търпеливи. С повече отговорност се отнасяйте към домашните разногласия, колкото и да са големи, нещата са поправими. Ще възникнат трудности във връзка с ваши решения.

ВОДОЛЕЙ

Ведро е настроението на Водолеите в понеделник, а делата ви ще бъдат спорни. Имате сили да разгърнете мащабно възможностите си в сферата на финансите. Ако мислите върху план за съвместна работа с ваши приятели, сега е времето да направите първите крачки за реализацията му. Някои от вас имат здравословни проблеми.

РИБИ

Понеделник бележи началото на края на тежък изнурителен труд за вас, отнел ви доста сили. Усилията ви дават добър плод и можете да бъдете спокойни за по-нататъшното им развитие. Много добър професионален израз имат родените под Риби днес и съществуват реални възможности за постигане на по-високо заплащане. Очаква ви ново запознанство с човек, който пристига отдалече и е свързан с вашия бизнес. Добър фактор за печалба е пътуването, особено за търговци и бизнесмени. Ще получите добри съвети или инструкции за развитие на бизнес планове.

коментара

Реклама
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 21 юли

Публикувано

на

ОВЕН

В неделя най-го­ле­ми­те проб­ле­ми за Ов­ни­те са свър­за­ни с до­ма, но ако се­мей­но обе­ди­ни­те уси­ли­я­та си, лес­но ще ги пре­въз­мог­не­те. За дру­ги неделя е ден за пъ­ту­ва­не, ко­е­то ще ви пре­дос­та­ви мно­го но­ви въз­мож­нос­ти. Съ­щес­т­ву­ва­щи­те об­с­то­я­тел­с­т­ва ви спи­рат в де­ло­вия жи­вот, но на­пъл­но мо­же­те да раз­чи­та­те на при­я­тел­с­ка под­к­ре­па и съ­вет.

ТЕЛЕЦ

Мно­го ве­ро­я­т­но е да въз­ник­нат проб­ле­ми за Тел­ци­те при кон­так­ти­те. Но до го­ля­ма сте­пен за тях ще бъ­де­те са­ми­те вие при­чи­на. Ако из­бър­з­ва­те с обе­ща­ни­я­та си, ще нав­ре­ди­те на де­ло­ва­та си дей­ност. Из­ча­кай­те по­ка­на­та на хо­ра­та, с ко­и­то сте в пос­то­ян­но об­щу­ва­не, и то­ва ще бъ­де ва­ши­ят пе­че­ливш ход.

БЛИЗНАЦИ

Мно­зи­на от вас ще пъ­ту­ват в неделя, но най-неп­ри­я­т­но­то е, че пъ­ту­ва­не­то мо­же да се от­ло­жи. То­ва е по­ра­ди нес­вър­ше­на ра­бо­та или лип­са на ва­жен до­ку­мент. За по­ве­че­то от зна­ка фи­нан­со­ви­ят въп­рос е поч­ти не­раз­ре­шим днес. До го­ля­ма сте­пен то­ва се дъл­жи на раз­се­я­ност­та на ня­кои от вас.

РАК

В неделя най-яр­ко са из­ра­зе­ни ва­ши­те лич­ни про­фе­си­о­нал­ни въп­ро­си. Те тряб­ва да се на­ре­кат проб­ле­ми, ко­и­то мо­же­те да раз­ре­ши­те са­мо по пъ­тя на обе­ди­не­ни­те дейс­т­вия. Де­нят е бла­гоп­ри­я­тен за кон­так­ти и про­веж­да­не на пре­го­во­ри в та­зи на­со­ка. Хо­ра­та, с ко­и­то те тряб­ва да се про­ве­дат, са ва­ши близ­ки – при­я­те­ли и ко­ле­ги.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те тър­сят но­ви въз­мож­нос­ти за пос­ти­га­не на ня­кои де­ла, вър­ху ко­и­то ве­че сте ра­бо­ти­ли. Но пъ­тят, кой­то сте из­б­ра­ли, е дос­та тру­ден и ще ви сблъс­ка с не­въз­мож­ност за осъ­щес­т­вя­ва­не на же­ла­ни­я­та ви. То­ва е та­ка, за­що­то по­ве­че­то от вас обик­но­ве­но дейс­т­ват са­мос­то­я­тел­но. Не­о­б­хо­ди­мо е да ком­би­ни­ра­те дейс­т­ви­я­та с хо­ра, на ко­и­то вяр­ва­те.

ДЕВА

По­зи­тив­ни­ят неделен ден за­ви­си са­мо от вас. Не­и­з­ра­зи­тел­на е фи­нан­со­ва­та пе­чал­ба, за­що­то съ­щес­т­ву­ват обек­тив­ни преч­ки, ко­и­то ще спрат ак­тив­ност­та ви. По­ло­жи­тел­ни за днес ще са кон­так­ти­те ви, при ко­и­то е въз­мож­но да пос­тиг­не­те спо­ра­зу­ме­ние за съд­руж­ни дейс­т­вия с ня­ко­го. По­ло­жи­те­лен ден за биз­нес­ме­ни­те.

ВЕЗНИ

Обик­но­ве­но ко­га­то ня­кой има проб­ле­ми, той не се спи­ра в дейс­т­ви­я­та си по пъ­тя за тях­но­то раз­ре­ше­ние. Но мно­зи­на от Вез­ни­те пра­вят днес тък­мо об­рат­но­то. То­ва са су­бек­тив­ни преч­ки, из­диг­на­ти от са­ми­те вас и тряб­ва по-ско­ро да ги от­с­т­ра­ни­те. Ор­га­ни­зи­рай­те се и дейс­т­вай­те по всич­ки нап­рав­ле­ния. Шан­сът е във ва­ши ръ­це.

СКОРПИОН

Неделя е ва­жен ден за Скор­пи­о­ни­те, ако имат на­ме­ре­ния да ра­бо­тят с ня­ко­го. То­ва е ус­пе­шен ход, кой­то ще уве­ли­чи ва­ши­те фи­нан­со­ви при­до­бив­ки. Де­нят е мно­го до­бър за кон­так­ти с раз­лич­ни хо­ра или за при­до­би­ва­не на не­чие пок­ро­ви­тел­с­т­во. Труд­нос­ти ще имат оне­зи от вас, ко­и­то пъ­ту­ват за чуж­би­на днес.

СТРЕЛЕЦ

Мно­го до­бър е неделният ден за Стрел­ци­те. Ос­вен въз­мож­ност­та за фи­нан­со­ви при­до­бив­ки през то­зи ден вие има­те и твър­де из­ра­зи­те­лен про­фе­си­о­на­лен неделя. Мо­же да се го­во­ри за при­до­бив­ки, но те не оз­на­ча­ват неп­ре­мен­но фи­нан­со­ви. За ед­на част от биз­нес­ме­ни­те де­нят е твър­де ус­пе­шен, ще има­те усър­д­ни дейс­т­вия с пар­т­ньо­ри­те.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи­те не би­ва да бър­зат в стре­ме­жа си за при­до­бив­ки днес. То­ва мо­же да ви изо­ли­ра от окол­ни­те, след ко­е­то да пос­лед­ват про­фе­си­о­нал­ни труд­нос­ти. За­ре­де­ни сте с дос­та­тъч­но енер­гия и сте в със­то­я­ние да се спра­ви­те с всич­ки проб­ле­ми. Не­о­б­хо­ди­мо е са­мо да се кон­цен­т­ри­ра­те за от­с­т­ра­ня­ва­не­то им.

ВОДОЛЕЙ

Днес Во­до­ле­и­те са твър­де ан­га­жи­ра­ни с лич­ни­те си де­ла и ще про­я­вят пре­неб­ре­же­ние към ра­бот­ния ден. То­ва е греш­ка от ва­ша стра­на, за­що­то ще въз­ник­нат проб­ле­ми, с ко­и­то не мо­же­те да се спра­ви­те са­мос­то­я­тел­но. По­тър­се­те по­мощ­та на ко­ле­ги­те или на­чал­ни­ци­те си и та­ка с об­щи уси­лия да от­с­т­ра­ни­те неп­ри­я­т­нос­ти­те.

РИБИ

Мно­зи­на от Ри­би­те са дос­та из­тер­за­ни пси­хи­чес­ки днес. От­с­т­ра­не­те не­га­тив­ни­те емо­ции кол­ко­то е въз­мож­но по-бър­зо, за­що­то те са в със­то­я­ние да ви при­чи­нят и фи­зи­чес­ки неп­ри­я­т­нос­ти. Ня­кои Ри­би са влю­бе­ни или из­жи­вя­ват теж­ки ра­зо­ча­ро­ва­ния от ин­тим­ния си кон­такт. Не­ща­та не сто­ят фа­тал­но. Доб­ро е про­фе­си­о­нал­но­то раз­ви­тие.

коментара

Продължете с четенето

Хороскоп

Хороскоп за 20 юли

Публикувано

на

ОВЕН

В съ­бо­та проя­ва­та на дес­по­ти­зъм и ег­ои­зъм е ха­рак­тер­на за мно­зи­на от Овен. То­ва е про­дик­ту­ва­но от съм­не­ния­та, че някой ви шпио­ни­ра и оча­ква­те да ви нав­ре­ди. Възмож­но е някой от хо­ра­та око­ло вас да е проя­вил не­так­тич­но лю­бо­питс­тво по ва­ши­те де­ло­ви или лич­ни въп­ро­си. Въз­дър­жай­те се от гнев­ни реак­ции.

ТЕЛЕЦ

Труд­на бор­ба водят Тел­ци­те, за да пос­тиг­нат ус­пе­хи­те, кои­то ще ги за­до­волят. В та­зи връз­ка съ­бо­та бе­ле­жи по­ред­ния ус­пех при вас. В па­рич­ни­те де­ла ре­зул­та­ти­те са по­ло­жи­тел­ни. Ще ус­та­но­ви­те кон­так­ти с влия­тел­ни хо­ра, от кои­то ще по­лу­чи­те подкре­па за реа­ли­за­ция на ва­ша идея. Ус­пешно пъ­ту­ва­не по биз­нес де­ла.

БЛИЗНАЦИ

Днес Близ­на­ци­те са из­нер­ве­ни. Ра­бо­ти­те им не вървят доб­ре и сякаш не­чия зла воля ги тлас­ка към про­вал. Ва­шият де­ло­ви жи­вот в съ­бо­та ще бъ­де проб­ле­ма­ти­чен, изгра­де­но­то с мно­го труд ще съ­си­пе­те за крат­ко вре­ме. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни и пра­вил­но раз­гра­ни­ча­вай­те влия­ния­та, ока­зва­щи влия­ние вър­ху ра­бо­та­та ви.

РАК

Ва­ши­те дей­ствия са точ­но раз­че­те­ни в съ­бо­та и ос­та­ва да ги при­ло­жи­те на прак­тика. Въз­мож­но е да пос­лед­ват про­ме­ни, но не ви­на­ги в по­ло­жи­тел­ния сми­съл на дума­та. При някои от вас не­га­ти­вен раз­вой мо­же да има в служ­ба­та, а при биз­нес­ме­ните днес са ва­лид­ни про­мен­ли­ви ус­ло­вия за дей­нос­тта.

ЛЪВ

В съ­бо­та за­поч­ва ци­къл на про­фе­сио­нал­но раз­ви­тие с под­чер­та­ни по­ло­жи­тел­ни ха­рак­те­рис­ти­ки за Лъв. В служ­ба­та нас­тъп­ват бър­зи про­ме­ни и вие оча­ква­те с го­товност по-на­та­тъш­но­то раз­ви­тие на въп­ро­са. Не прояв­явай­те сла­бост, за­що­то ще ви ата­ку­ват хо­ра, от кои­то за­висят те­зи про­ме­ни.

ДЕВА

Спо­ред вас тър­пе­ние­то е пътят към ус­пе­ха. Съ­бо­та е неу­до­бен ден и из­ди­га пред Де­ва прег­ра­ди, кои­то имат по-гол­ямо лич­но зна­че­ние, от­кол­ко­то да съз­да­ват де­ло­ви зат­руд­не­ние. Се­га трябва да се съоб­раз­ява­те с въз­мож­нос­ти­те, кои­то ви препя­тстват, и да бъ­де­те гъв­ка­ви. Не раз­чи­тай­те на чужда по­мощ.

ВЕЗНИ

Ед­нов­ре­мен­но по­ло­жи­тел­но и от­ри­ца­тел­но е влия­ние­то на звез­ди­те вър­ху Вез­ни в съ­бо­та. Вър­ху лич­но­то ви са­мо­чувс­твие и жиз­не­ния то­нус влия­ние­то е бла­гоп­риятно, кое­то ви пра­ви слън­че­ви. Денят ви в служ­ба­та ще бъ­де ус­пе­шен. Проб­ле­ми очаквай­те в до­ма си, ту­ши­рай­те раз­ног­ла­сия­та с близ­ки­те си.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни­те днес са спо­кой­ни, из­лъч­ва­щи ене­ргия и кра­со­та, кои­то са зас­тъ­пе­ни във фи­зи­чес­ки и ду­ше­вен план. Нас­тъп­ват про­ме­ни в прия­тел­ския кръг. Ще се срещ-не­те с но­ви хо­ра и ще ус­та­но­ви­те трай­ни прия­тел­ски от­но­ше­ния. В биз­не­са при Скор­пио­ни­те ще има нап­ре­же­ние, но то няма да съз­да­де неп­рия­тнос­ти.

СТРЕЛЕЦ

Не би­ва да уни­ва­те и да пре­жив­ява­те всич­ки неп­рия­тни мо­мен­ти по фа­та­лен начин. В съ­бо­та вие сте не­пок­ла­ти­ми, неб­ла­гоп­рия­тни­те про­ме­ни за деня се от­насят за по-емо­цио­нал­ния тип от Стре­лец, свър­за­ни с лю­бов­ни стра­да­ния. За ста­бил­ни­те меж­ду вас ус­пе­хи­те про­дъл­жа­ват, до­вере­те се на прияте­ли. Помощ ще получите от човек, който си е дошъл от чужбина.

КОЗИРОГ

Нео­чак­ва­ни про­ме­ни ще ви ка­рат да под­дър­жа­те със­то­яние на бди­тел­ност, ка­то не трябва да раз­кри­ва­те на­ме­ре­ния­та си пред ни­ко­го. Наб­ли­жа­ва вре­ме за ка­чес­твен скок при вас, за кой­то трябва да се под­гот­ви­те. За­ни­ма­ва­щите се с тър­го­вия Ко­зиро­зи имат доб­ри шан­со­ве да спечелят. Затормозни са някои за пари, дадени на друг човек на заем. В очакване сте да ви върнат дължимото и сте напрегнати.

ВОДОЛЕЙ

В съ­бо­та ва­шият ус­пех е га­ран­ти­ран и ни­що не ви спи­ра да го за­вою­ва­те.  То­ва се от­нася до ва­шия про­фе­сио­на­лен жи­вот. В служ­ба­та няма да лип­сват и прия­тни но­вини, кои­то ще да­дат но­ви въз­мож­нос­ти на някои. Ангажиментите ви са се увеличили, но пропорционално и заплащането е нагоре. В лю­бов­ния жи­вот при някои от вас е нас­тъ­пи­ло ле­ко ох­лаж­да­не на от­но­ше­ния­та.

РИБИ

Ус­пеш­на е съ­бо­та, де­ла­та ви ще бъ­дат под­по­мог­на­ти от прия­те­ли. На слу­жеб­но ни­во са въз­мож­ни някои про­ти­во­ре­чия и кон­фрон­ти­ра­не с ко­ле­ги или на­чал­ни­ци, но те са свър­за­ни с ра­бо­та­та в мо­мен­та и нямат неп­рия­тни пос­ледс­твия. За­си­лен е шансът за фи­нан­со­ви при­до­бив­ки, пос­та­райте се да не го изпус­не­те. Не сте в позиция да диктувате на хората какво да направят днес.

коментара

Продължете с четенето
Loading...

Магазин за бои и мазилки JUB

Facebook

КАЛЕНДАР

юли 2019
П В С Ч П С Н
« юни    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ПОПУЛЯРНИ